دوره و شماره: دوره 72، شماره 3، مهر 1398 
ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACS

صفحه 279-294

10.22059/jne.2019.272569.1605

مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ عباسعلی قزل سوفلو


آزمون فرضیه اثر خشکسالی تولید در استان‌های ایران: مدل فضایی SAR

صفحه 295-309

10.22059/jne.2019.271881.1597

سیدپرویز جلیلی کامجو


تأثیر میزان حفاظت و نوع بهره‌برداری بر تنوع گونه‌ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان

صفحه 311-323

10.22059/jne.2019.273866.1620

زهرا جعفری؛ محمد فرزام؛ منصور مصداقی؛ فرشید معماریانی


سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت گرافن مغناطیسی برای حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) از محلول‌های آبی

صفحه 325-338

10.22059/jne.2019.271670.1593

آرش خوشنودفر؛ نادر بهرامی فر؛ حبیب الله یونسی


بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب OECD با استفاده از الگوی پانل دیتا

صفحه 339-352

10.22059/jne.2019.273964.1621

Monirahmad Rasoolizadeh؛ سامان ضیایی


ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

صفحه 353-364

10.22059/jne.2019.271924.1599

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


حذف نیکل از محیط‌های آبی توسط کربن فعال به دست آمده از پسماند نفتی به روش فعال سازی فیزیکی با بخار آب

صفحه 365-377

10.22059/jne.2019.274676.1633

نیلوفر موجودی؛ نوراله میرغفاری؛ محسن سلیمانی


بررسی حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب بوسیله فتوکاتالیست خورشیدی در شرایط عملیاتی مختلف

صفحه 379-388

10.22059/jne.2019.271472.1592

فاطمه سادات موسوی؛ تورج توکلی؛ مهرداد نیکروش؛ Chang Khley؛ Andrei Kanaev


بررسی کارایی زیست محیطی پنبه‌کاران کشور

صفحه 389-402

10.22059/jne.2019.274607.1630

محمد نوروزیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ سید مهدی حسینی؛ شجاع موسی پور


بررسی ریسک وقوع آتش‌سوزی عرصه های طبیعی استان کردستان به کمک تکنیک شاخص آماری

صفحه 403-416

10.22059/jne.2019.271708.1594

نگار هدایتی؛ حامد جنیدی جعفری؛ شیرکو ابراهیمی محمدی