دوره و شماره: دوره 72، شماره 3، پاییز 1398 
1. ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACS

صفحه 279-294

مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ عباسعلی قزل سوفلو


6. ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

صفحه 353-364

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


9. بررسی کارایی زیست محیطی پنبه‌کاران کشور

صفحه 389-402

محمد نوروزیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ سید مهدی حسینی؛ شجاع موسی پور