حذف تولوئن از هوای اتمسفری با استفاده از جاذب نانو کربن فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهنده ارشد

چکیده

مقدمه: کاربرد وسیع تولوئن در صنایع شیمیایی باعث شده که مطالعات مختلفی در خصوص کنترل و کاهش بخارات تولوئن از هوا صورت گیرد. هدف ازاین مطالعه ، بررسی امکان حذف تولوئن هوا با استفاده از جاذب نانو کربن فعال به عنوان جایگزینی مناسب برای کربن فعال تجاری می باشد. ابتدا جاذب نانو کربن فعال با سایز مشخص سنتز شده و برای حذف تولوئن از هوا، در دو سیستم استاتیک و دینامیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی برای شناسایی مورفولوژی سطح جاذب ها و از دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز یونیزاسیون شعله برای تعیین غلظت اولیه و نهایی تولوئن در هوا استفاده گردید. برای بهینه نمودن میزان جذب تولوئن توسط نانو کربن فعال، تاثیر عواملی همچون دما، رطوبت، غلظت تولوئن، مقدار جاذب و زمان تماس بررسی شد. میزان ظرفیت جذب نانو کربن فعال و کربن فعال تجاری برای حذف تولوئن هوا در دمای محیطی به ترتیب 6/207 و 2/185میلی گرم بر گرم و راندمان جذب آنها به ترتیب 4/98 و 2/44 درصد در سیستم دینامیک بدست آمد. ظرفیت جذب جاذب در رطوبت ثابت، با افزایش مدت زمان تماس و دما به ترتیب افزایش وکاهش می یابد. بر اساس نتایج جذب تولوئن هوا ، نانو کربن فعال سنتز شده دارای سطح بیشتری نسبت به کربن فعال بوده و در شرایط بهینه ظرفیت و راندمان جذب بیشتری دارد. همچنین با توجه به مقدار مصرفی و تکرار پذیری جاذب، استفاده این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removing Toluene from Atmospheric Air by Nano Activated Carbon Adsorbent

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Teimoori 1
 • Seyed Alireza Mirzahossein 1
 • Hamid Shirkhanloo 2

1 Department of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), West Entrance Blvd., Olympic Village, P.O. Box: 14857-33111, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The extensive application of Toluene in metropolis concentrated industries, has led to performing several studies about how to decreasing Toluene vapors in the atmospheric air. This experimental study is involving in the Toluene elimination of the air by using Nano-technology and also Nano actived Carbon as alternative factors to NIOSH confirmed actived carbon.
Material and Method: Nano active carbon adsorbent was synthesized and then the elimination of toluene was investigated by active carbon and Nano activate carbon in both static and dynamic systems. For identifying the absorbents morphologies and determination of primary and final concentration of Toluene, electron microscopy-model Zeiss and GAS chromatography through flame ionization detector were applied, respectively. The impact of factors such as temperature, humidity, toluene concentration, the amount of adsorbent and contiguity time was investigated.
Results: The absorbance capacity of Nano active carbon and active carbon for removing toluene in the ambient temperature in the static system are 207.6 mg/g and 185.2 mg/g and their absorbance efficiency in the static system are 98.4% and 44.2%, respectively. Scanning Electron Microscope (SEM) images of Nano active carbon showed particle size pf less than 100 nm while Transmission Electron Microscope (TEM) images showed particle size of 30 nm. XRD images also showed cube structure of Nano active carbon adsorbent.
Conclusion: The structure of synthesized Nano active carbon showed vast surface of this nanomaterial for absorbing the toluene. Absorbance capacity in the constant humidity increases with the increment of congruity time and temperature. In optimal condition, absorption capacity and efficiency of Nano active Carbon is more than active Carbon and also Nano active Carbon is more affordable in comparison to active carbon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air toluene
 • Activated carbon
 • nano activated carbon
 • Adsorption
 • Desorption
دوره 72، شماره 1
فروردین 1398
صفحه 45-58
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398