ارزیابی دوره‏ها و ابزارهای آموزشی مختلف‏ بر نگرش محیط‏زیستی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان دوره چگنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان - تخصص مدیریت پایدار جنگل

3 گروه توسعه روستایی، دانشگاه لرستان، خرم اباد، لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی کمی و کیفی آموزش‏های اداره منابع طبیعی و تأثیر ابزارهای مختلف آموزشی بر نگرش محیط زیستی روستاییان بود. محدوده این پژوهش چهار روستای جنگل نشین چم‏پلک، خانه‌سرخ، سماق و شوراب واقع در شهرستان دوره چگنی و جامعه آماری تحقیق روستاییان ساکن در چهار روستای نامبرده بود (2306N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 208 نفر تعیین شد. داده‏ها از طریق پرسشنامه گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (813/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS انجام شد. طبق نتایج، روستاییان بالاترین نمرات ارزیابی از کیفیت آموزش‏های ارائه شده را به ترتیب به مؤلفه‏های افزایش آگاهی از اهمیت جنگل‏ها و مراتع (33/4)، تغییر در رویه‏ی افراد در برخورد با منابع طبیعی (16/4)، تأثیر در دیدگاه افراد نسبت به حفاظت از منابع طبیعی (13/4)، اختصاص دادند. 90 درصد از افراد معتقد بودند که شرکت در این دوره‌ها باعث افزایش آگاهی از اهمیت جنگل ها و مراتع شده و به باور 85 درصد افراد نیز، این دوره‌ها باعث تغییر رفتار آنها در برخورد با منابع طبیعی شده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که استفاده از ابزار آموزشی به استثنای مشاهده فیلم به صورت معنی‏داری باعث بهبود نگرش محیط زیستی افراد می‌شود. نتایج مطالعه بیانگر این است که شرکت در دوره‌های آموزشی و استفاده از ابزار مناسب می‌تواند باعث بهبود دیدگاه مردم نسبت به منابع طبیعی و تمایل آنها به حفاظت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of educational courses and different tools on the environmental attitudes of villagers (Case of Study: villages in the Doreh Chegheni Township)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tatari 1
  • Mehdi Rahimian 3

1 Lorestan University

3 Lorestan University

چکیده [English]

The purpose of this study was quantitative and qualitative assessment of the natural resources education and the impact of different educational tools on the environmental attitudes of villagers. The research area consists of four forest villages Champalk, Khanesorkh, Samoq and Shorab in the Doreh Chegheni Township and the statistical population of the study was villagers are living in the four villages mentioned (N = 2306). The sample size was determined using Cochran's formula of 208 people. The data were collected by questionnaire that validity and reliability were confirmed respectively through content validity and computing Cronbach's alpha coefficient (0.813). Data analyzed by SPSS software. According to the results, villagers presented the highest scores of assessment of the quality of the provided trainings to the following components: increase awareness of the importance of forests and rangelands (4.33), change in the procedure of people in dealing with natural resources (16.4), impact on people's perspective on conservation of natural resources (4.14). 90% of the people believed that participation in these courses increased the awareness of the importance of forests and pastures and, according to 85% of the people; these courses have changed their behavior in dealing with natural resources. The results of mean comparison indicated that the use of educational tool excluding video viewing significantly improved the environmental attitudes of individuals. The results of the study indicate that participation in training courses and the use of appropriate tools can improve the attitude of natural resources and their desire to be protected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental education
  • Environmental Behavior
  • Natural Resources Degradation
  • Local communities
دوره 72، شماره 1
فروردین 1398
صفحه 15-28
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398