ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی‌صوتی بزرگراه وکیل‌آباد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول آزمایشگاه تصفیه خانه شهرک صنعتی توس

2 استادیار موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر-مشهد-ایران

3 دانشجوی دکترای سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه لیسبون، پرتغال

4 سازمان محیط زیست

5 موسسه عالی خردگرایان مطهر

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی و پهنه‌بندی تراز آلودگی صوتی مناطق 9 و 11 شهرداری مشهد (بزرگراه وکیل‌آباد) با استفاده از تکنیک‌های آماری و نرم‌افزار GIS صورت گرفته است. به این منظور داده‌های صوتی مورد نیاز از 25 ایستگاه پرترافیک منتخب در سطح منطقه مورد مطالعه در 4 فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان در سال‌های 139۵-139۶به مدت 6 ماه و در هرماه به مدت 1 روز کاری و در بازه زمانی 7:30 الی20:30 توسط دستگاه صداسنج مدل TES-1358 برداشت شده است. اطلاعات ترافیکی و شاخص‌های صوتی اندازه‌گیری شده توسط نرم‌افزارهایMSTAT-C ، SPSS و Excelمورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفته و سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار GIS شده و لایه‌های اطلاعاتی جهت ارائه میزان آلودگی در منطقه و تعیین پراکنش آلودگی صوتی منطقه حاصل شد. مقایسه نتایج و یافته‌ها در سطح معنی‌داری 5 درصد نشان داد که بیشترین میزان تراز‌های معادل صوتی(Leq) به ترتیب مربوط به ایستگاه20، ماه مهر و نوبت صبح و کاربری تجاری- مسکونی به میزان 63/85، 72/80،10/78 و 46/81 دسی‌بل می‌باشند. نقشه‌های پهنه‌بندی شده سایت مطالعاتی نشان می دهد که شدت آلودگی صوتی در قسمت‌های مرکزی منطقه مذکور بیشتر از سایر نقاط آن بوده که می‌تواند تحلیل درستی از نحوه توزیع صدا در ناحیه موردنظر ارائه دهد. از آنجا که میانگین تراز صدای به‌دست‌آمده در بازه روز بالاتر از حدود استاندارد ایران بود، لذا می‌بایست اقدامات جدی در جهت کنترل صدا و پیشگیری از عوارض ناشی از آن انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Zonation of Noise Pollution in Vakil-Abad Highway, Mashhad

نویسندگان [English]

 • Elahe khayami 1
 • mitra Mohammadi 2
 • Mohammad Sadegh Bahadori 3
 • Fateme Hasani 4
 • akram ghorbani 5

1 Responsible for the lab of Toos Sewage Treatment plant

2 Department of Environmental Science Kheradgarayan Motahhar Institute of Higher Education Iran

3 Ph.D. student of Transportation Systems, University of Lisbon, Portugal

4 Department of Environment

5 Kheradgerayan Motahar Institute

چکیده [English]

This study aims to evaluate and zone the noise pollution level of districts 9 and 11 (Vakil-Abad Highway) in Mashhad, using statistical methods and GIS software. For this purpose, the required sound data were taken from 25 selected high-traffic stations of studied area in spring, summer, autumn and winter during 2016-2017. The process involved 1 full day of work per month for 6 months, from 7:30 AM through 8:30 PM, using a TES-1358 sound level meter. Traffic data and measured sound indicators were analyzed statistically by MSTAT-C, SPSS, and Excel software. After they were inserted into GIS software, the layers of information were obtained to provide the level of noise pollution and its distribution in the area. The comparison between the results and findings at a significant level of 5% indicated that the highest sound levels 85.63, 80.72, 78.10 and 81.46 dB belong to station 20, October, morning time and commercial-residential use, respectively. Day-time zoning maps of Vakil-Abad Highway in Mashhad also showed that the intensity of noise pollution in the central parts of the mentioned region is more than the other parts and can provide an accurate analysis of how the sound is distributed in the desired area. Since the day-time average level obtained for Vakil-Abad Highway is higher than Iran's standard level, serious action may be taken to control the noise and prevent its complications in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • noise pollution
 • statistical techniques
 • traffic
 • GIS software
 • Zoning Map
دوره 72، شماره 1
فروردین 1398
صفحه 73-83
 • تاریخ دریافت: 30 دی 1396
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398