ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان، دکترای محیط زیست

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

چکیده
مشخصه‏ یابی زیستگاه گونه‏ ها سابقه طولانی در بوم‏ شناسی حفاظت دارد. علی ‏رغم حساسیت بالای دوزیستان به تغییرات محیطی، وابستگی‏ های زیستگاهی بسیاری از گونه‏ های آن ناشناخته است. سمندر لرستان یکی از گونه ‏های نادر و بومی ایران است که در چشمه‏ های کوه‏ های زاگرس زادآوری دارد. با این وجود، مدیران حفاظت در مورد زیستگاه و بوم‏ شناسی این گونه با خلاء اطلاعاتی روبرو هستند. در مطالعه حاضر با بررسی و مقایسه ویژگی‏ های 20 بدنه آبی حضور سمندر لرستان با 20 سایت عدم حضور، به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر اشغال سایت زادآوری توسط این گونه پرداختیم. به این منظور، در فصل زادآوری گونه (فروردین تا تیر ماه)، 13 متغیر زیستگاهی در آبگیرهای حضور/عدم حضور اندازه‏ گیری و ثبت گردید. برای شناسایی مهم‏ترین عوامل در تمایز سایت‏ های اشغال‏ شده از اشغال‏ نشده، از تحلیل مؤلفه‏ های اصلی استفاده شد. سپس، داده‏ ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نرخ درستنمایی تاوانیده برای محاسبه پارامترهای مدل، تحلیل شد. نوع بستر، سرعت جریان آب، درصد سطح سایه ‏انداز بر بدنه آبی و اکسیژن محلول بعنوان مهم‏ترین عوامل تعیین‏ کننده اشغال سایت‏ های زادآوری توسط سمندر لرستان تعیین شدند. در مقایسه، درستنمایی حضور سمندر لرستان در آب‏های آرام با سطح سایه‏ انداز بالا، محتوای اکسیژن بالا و بستر قلوه‏ سنگی بیشتر است. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، تغییر ساختار زیستگاه این گونه به شدت می‏تواند بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی آن و در نهایت احتمال اشغال سایت توسط گونه تأثیر بگذارد. این اطلاعات علاوه بر افزایش آگاهی مدیران در برنامه ‏ریزی ‏های حفاظت، می‏تواند مبنایی برای طرح‏ ریزی مطالعات دقیق‏ تر در مورد بوم‎شناسی زیستگاه این گونه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecological Characterization of the breeding habitat of Luristan newt (Neurergus kaiseri) at local scale

نویسندگان [English]

  • Forough Goudarzi 1
  • Mahmoud-Reza Hemami 2
  • Mansoureh Malekian 3
  • Sima Fakheran 3

1 Department of environmental science, faculty of natural resources, Isfahan university of Technology, Iran

2 Associate Professor of Conservation Ecology Department of Natural Resources Isfahan University of Technology Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor of Conservation Ecology Department of Natural Resources Isfahan University of Technology Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Characterizing habitats has a long history in conservation ecology of species. In spite of high sensitivity of amphibians to environmental changes, habitat associations of many of these species are unknown. Neurergus kaiseri, native to Iran, is a threatened newt species that breeds in springs of Zagros Mountains. There is a lack of information about its ecology and habitat. We compared ecological characteristics of 20 occupied with 20 unoccupied springs by Kaiser’s newt to identify key factors affecting the breeding site selection by this species. In total, we investigated and measured 13 habitat variables in occupied and unoccupied water-bodies during the breeding season, April to June. We applied principal component analysis (PCA) to identify the most important factors in discriminating occupied from unoccupied sites and a logistic regression model based on penalized likelihood ratio to estimate the logit parameters in R. Bed type, water flow rate, shading area, and dissolved oxygen were the most important factors in occupying water-bodies by Kaiser’s newt. The likelihood of species presence was comparatively higher in sites with slow water flow, high dissolved oxygen, cobble substrate, and high shading area. Habitat alteration may highly affect physical-chemical characteristics of the species breeding habitat, and hence the probability of its occurrence. This study provides insight into breeding habitat use by this threatened species and can be used as a basis for further studies on the species habitat ecology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding habitat
  • Logistic regression
  • Amphibian
  • Kaiser’s newt
  • Neurergus kaiseri
AmphibiaWeb, 2017. Available from http://amphibiaweb.org. University of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 21 Jan 2017.
Arntzen, J., Teunis, S., 1993. A six year study on the population dynamics of the crested newt (Triturus cristatus) following the colonization of a newly created pond. Herpetological Journal 3, 99-110.
Chen, J., Chen, J., Liao, A., Cao, X., Chen, L., Chen, X., He, C., Han, G., Peng, S., Lu, M., Zhang, W., Tong, X., Mills, J., 2015. Global land cover mapping at 30 m resolution: A POK-based operational approach. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 103, 7-27.
Concato, J., Peduzzi, P., Holford, T.R., Feinstein, A.R., 1995. Importance of events per independent variable in proportional hazards analysis I. Background, goals, and general strategy. Journal of Clinical Epidemiology 48, 1495-1501.
Crawford, J.A., Semlitsch, R.D., 2008. Abiotic factors influencing abundance and microhabitat use of stream salamanders in southern Appalachian forests. Forest Ecology and Management 255, 1841-1847.
De Fonseca, P.H., Jocqué, R., 1982. The palmate newt Triturus helveticus helveticus (Raz.) in flanders (Belgium). Distribution and habitat preferences. Biological Conservation 23, 297-307.
Denoël, M., Perez, A., Cornet, Y., Ficetola, G.F., 2013. Similar local and landscape processes affect both a common and a rare newt species. PLoS ONE 8, e62727.
Dodd, C.K., 2004. The amphibians of Great Smoky Mountains National Park. University of Tennessee Press, 283 p.
Ficetola, G.F., Rondinini, C., Bonardi, A., Baisero, D., Padoa-Schioppa, E., 2015. Habitat availability for amphibians and extinction threat: a global analysis. Diversity and Distributions 21, 302-311.
Gates, J.E., Thompson, E.L., 1982. Small Pool Habitat Selection by Red-Spotted Newts in Western Maryland. Journal of Herpetology 16, 7-15.
Gustafson, D., 2011. Choosing the best of both worlds: the double life of the great crested newt. School for Forest Management. Acta Universitatis agriculturae Sueciae.
Gustafson, D.H., Andersen, A.S., Mikusiński, G., Malmgren, J.C., 2009. Pond quality determinants of occurrence patterns of great crested newts (Triturus cristatus). Journal of Herpetology 43, 300-310.
Heinze, G., Ploner, M., Dunkler, D., Southworth, H., 2013. logistf: Firth’s bias reduced logistic regression. R package version 3.4.2.
Kats, L.B., Sih, A., 1992. Oviposition site selection and avoidance of fish by streamside salamanders (Ambystoma barbouri). Copeia, 468-473.
King, G., Zeng, L., 2001. Logistic regression in rare events data. Political Analysis 9, 137-163.
Knapp, R.A., Matthews, K.R., 2000. Non‐Native Fish Introductions and the Decline of the Mountain Yellow‐Legged Frog from within Protected Areas. Conservation Biology 14, 428-438.
Krausman, P.R., 1999. Some basic principles of habitat use. Grazing behavior of livestock and wildlife, 85-90.
Lecis, R., Norris, K., 2004. Habitat correlates of distribution and local population decline of the endemic Sardinian newt Euproctus platycephalus. Biological Conservation 115, 303-317.
Maletzky, A., Kyek, M., Goldschmid, A., 2009. Monitoring status, habitat features and amphibian species richness of Crested newt (Triturus cristatus superspecies) ponds at the edge of the species range (Salzburg, Austria). Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 43, 107-115.
Manel, S., Williams, H.C., Ormerod, S.J., 2001. Evaluating presence–absence models in ecology: the need to account for prevalence. Journal of Applied Ecology 38, 921-931.
Marnell, F., 2001. Discriminant analysis of the terrestrial and aquatic habitat determinants of the smooth newt (Triturus vulgaris) and the common frog (Rana temporaria) in Ireland. Journal of Zoology 244, 1-6.
Mobaraki, A., Amiri, M., Alvandi, R., Ebrahimi Tehrani, M., Zarin kia, H., Khoshnamvand, A., Bali, A., Forozanfar, E., Browne, R.k., 2013. A conservation reassessment of the Critically Endangered, Lorestan newt Neurergus kaiseri (Schmidt 1952)  in Iran. Amphibian and Reptile Conservation 9, 16-25.
Montori, A., Llorente, G., Richter-Boix, À., 2008. Habitat features affecting the small-scale distribution and longitudinal migration patterns of Calotriton asper in a Pre-Pyrenean population. Amphibia-Reptilia 29, 371-381.
Nagl, A.M., Hofer, R., 1997. Effects of ultraviolet radiation on early larval stages of the Alpine newt, Triturus alpestris, under natural and laboratory conditions. Oecologia 110, 514-519.
Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T.R., Feinstein, A.R., 1996. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. Journal of Clinical Epidemiology 49, 1373-1379.
Rannap, R., Lohmus, A., Linnamägi, M., 2012. Geographic variation in habitat requirements of two coexisting newt species in Europe. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 58, 69-86.
Searcy, C.A., Gabbai-Saldate, E., Bradley Shaffer, H., 2013. Microhabitat use and migration distance of an endangered grassland amphibian. Biological Conservation 158, 80-87.
Sievers, M., 2017. Sand quarry wetlands provide high-quality habitat for native amphibians. Web Ecology 17, 19-27.
Sharifi, M., Rastegar-Pouyani, N., Akmali, V., Narengi, S.A., 2008. On distribution and conservation status of Neurergus kaiseri (Caudata: Salamandridae). Russian Journal of Herpetology 15, 169-172.
Smith, R.K., Sutherland, W.J., 2014. Amphibian conservation: global evidence for the effects of interventions. Pelagic Publishing Ltd.
Sparreboom, M., Steinfartz, S., Schultschik, G., 2000. Courtship behaviour of Neurergus (Caudata: Salamandridae). Amphibia-Reptilia 21, 1-11.
Steinfartz, S., Hwang, U.W., Tautz, D., Öz, M., Veith, M., 2002. Molecular phylogeny of the salamandrid genus Neurergus: evidence for an intrageneric switch of reproductive biology. Amphibia-Reptilia 23, 419-431.
Sutherland, W.J., 2006. Ecological census techniques: a handbook. Cambridge University Pres, 446 p.
Sztatecsny, M., Jehle, R., Schmidt, B., Arntzen, J., 2004. The abundance of premetamorphic newts (Triturus cristatus, T. marmoratus) as a function of habitat determinants: an a priori model selection approach. Herpetological Journal 14, 89-97.
Tyler, T.J., Liss, W.J., Hoffman, R.L., Ganio, L.M., 1998. Experimental analysis of trout effects on survival, growth, and habitat use of two species of ambystomatid salamanders. Journal of Herpetology, 345-349.
Wells, K.D., 2010. The ecology and behavior of amphibians. University of Chicago Press, 1400 p.
Welsh Jr, H.H., Stauffer, H., Clayton, D.R., Ollivier, L.M., 2007. Strategies for modeling habitat relationships of uncommon species: an example using the Siskiyou Mountains salamander (Plethodon stormi). Northwest Science 81, 15-36.
Wentworth, C.K., 1922. A Scale of Grade and Class Terms for Clastic Sediments. The Journal of Geology 30, 377-392.