بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استاد یار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی وفرهنگی و نیاز به گردشگری شده است. مجموعه طاق بستان یکی از بی نظیر ترین آثار تاریخی ایران و جهان است. این مجموعه تاریخی یکی از جاذبه های استان کرمانشاه بوده که همه ساله میزبان حجم وسیعی از گردشگران داخلی و خارجی است. لذا مطالعه ارزش اکو توریستی آن میتواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. داده های مورد نیازجهت بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و برآورد ارزش این مجموعه در سال 1393 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 1047 بازدیدکننده از این مجموعه جمع آوری گردید. نتایج حاصله نشان داد که دو عامل جنسیت و میزان مطالعه بازدید کننده از متغییرهایی هستند که رابطه معناداری با میزان تمایل به پرداخت ندارند اما متغیرهای سن، تحصیلات، هزینه های ایاب و ذهاب، اندازه خانوار، درآمد خانوار، تعداد دفعات بازدید، مدت زمان بازدید و نوع تردد با وسیله نقلیه(شخصی یا عمومی) از عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد و بر تمایل به پرداخت، اثر معنادار داشتند. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 4585 تومان به ازای هر بازدید برآورد گردید. علاوه بر این متغیر رضایت از مطلوبیت اولویت اول (با significance=0) و متغیر جنسیت اولویت آخر (با significance=0.121) را در میزان تمایل به پرداخت، به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting willingness to pay for ecotourism in estimating the value of Taq-e Bostan Kermanshah

نویسنده [English]

  • Niloofar Tahmasebizadeh 1
1 Department of Environmental Management, College of Science Research Khuzestan, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Development of economic activities, population growth, increased life business and higher levels of living standards, increased demand for natural environment and cultural and tourism needs. Taq-e Bostan Collection is one of the most unique monuments of Iran and the world. This historic collection of Kermanshah province was one of the attractions that every year is host to a large number of domestic and foreign tourists. This study eco-tourist value in predicting needs, eliminate deficiencies and develop tourism in the area.

Data for the factors affecting the willingness to pay and the value of the collection in 1393, through questionnaires and interviews with visitors from this collection were collected in 1047.
The results showed that two factors of gender and visitors from the study are the variables that are willing to pay significant relationship with the age, education, cost of transportation, household size, household income, number of visits, time Visitors travel time and vehicle type (personal or public) is one of the factors affecting willingness to pay and willingness to pay, had no significant effect.
The average willingness to pay for each visitor was 4585 USD per visit. In addition to the satisfaction of the utility of first priority (with significance = 0) and sex are the last priority (with significance = 0.121) in the willingness to pay, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Taq-e Bostan
  • Willingness to Pay
  • independent variables