مطالعات ترمودینامیکی و ایزوترمی حذف فنل با غربال مولکولی MCM-48

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده

برخی از آلاینده‌های آب و پساب با روش‌های معمول تصفیه از بین نمی‌روند، لذا باید از روش‌های جدید سازگار با محیط زیست استفاده کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی حذف فنل از آب با استفاده از جاذب غربال مولکولی MCM-48 است. ابتداMCM-48 سنتز شد و پس از ارزیابی مشخصه های ساختاری آن، پارامترهای موثر برجذب سطحی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد جذب سطحی فنل در شرایط بهینه g3/0 جاذب، زمان تماس 30 دقیقه، 6pH =، غلظت فنلmg/L 5/2، دمایK 298و دور ثابتrpm 300، در حدود 88 درصد است. همچنین پارامتر ترمودینامیکی حاکی از یک فرایند جذب سطحی بصورت خود به خودی و گرما زا است. با توجه به نتایج تجربی و ضرایب همبستگی، جذب سطحی فنل از همدمای لانگمویر با ماکزیمم ظرفیت جذب 02/38 تبعیت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isotherm and Thermodynamic studies of Removal phenol by molecular sieve MCM-48

چکیده [English]

Abstract
Some water and wastewater pollutants cannot be eliminated with traditional treatment methods. This has encouraged workers to focus on high performance and environmentally friendly methods for their removal. The main objective of this study was to evaluate the performance of MCM-48 in phenol removal from water. MCM-48 was synthesized and the effective parameters were evaluated. The results showed that maximum absorption of phenol in optimal conditions 0.3g adsorbent, time equals 30 minutes, pH =6, concentration in 2.5 mg / L at a temperature of 298 K and constant engine speed 300 rpm at about 88 percent. The thermodynamic parameters showed an adsorption process is spontaneous and exothermic. The Langmiur model fitted well the experimental data with a maximum adsorption capacity of 38.02.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular sieve MCM-48
  • Phenol
  • Adsorption