بررسی تاثیر آلودگی سرب بر بروز ADHD در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

افزایش رو به رشد جمعیت انسانی همراه با شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع در کنار مزایای خود معایبی همچون افزایش آلاینده های محیط زیست را در پی داشته است.از جمله این آلاینده ها فلزات سنگینی همچون سرب است که اثرات متعدد آن بر انسان بویژه کودکان و سالمندان در مطالعات متعدد گزارش شده است. با توجه به اینکه سرب از فلزاتی هست که بر سیستم عصبی اثر می گذارند مطالعات متعددی در زمینه اثرات روانشناختی این فلزات به ویژه در کودکان انجام گرفته است. در مطالعه حاضر غلظت این فلز در ناخن کودکان عادی و کودکان دارای نشانگانADHD مورد بررسی قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها تعداد 30 نفر از کودکان دارای نشانگان ADHD و 30 نفر از کودکان عادی صرفنظر از جنسیت آنها انتخاب گردیدند. نمونه های ناخن ازاین کودکان تهیه گردید و پس از هضم اسیدی با دستگاه جذب اتمی، غلظت فلزات در آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت سرب در ناخن کودکان مورد آزمایش23.63.5 g/g بود .با توجه به نتایج اثرات افزایش غلظت سرب در ناخن بر افزایش احتمال وقوع نشانگان ADHD در کودکان مشاهده گردید.بنابراین عنصر سرب را می توان به عنوان یکی از عوامل دخیل در وقوع ADHD به شمار آوردو در این زمینه تدابیر لازم را اتخاد نمود.

کلید واژگان: سرب ، ناخن، ADHD

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effects of Pb contamination on ADHD occurrence in primary school students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Leila Namavar
  • Mahdiyeh Salehi
Azad University
چکیده [English]

Studying the effects of Pb contamination on ADHD occurrence in primary school students
in Tehran

Increasing human population growth along with the urbanization and industrialization of societies, along with their benefits, have caused disadvantages such as increasing environmental pollutants. Among these pollutants are heavy metals such as lead, which have numerous effects on humans, especially children and the elderly, which have been reported in numerous studies. Due to the fact that lead is one of the metals that affects the nervous system, numerous studies have been conducted on the psychological effects of these metals, especially in children.
In this study, the concentration of this metal in the nails of normal children and children with ADHD syndrome was studied. After completing the questionnaires, 30 children with ADHD syndrome and 30 normal children regardless of gender were selected. Nail samples were prepared from these children and after acid digestion, the concentration of metals was measured by atomic absorption. The results showed that the mean concentration of lead in children's nails was 23.63.5 μg / g. Based on the results of the effects of increasing the concentration of lead in the nail, ADHD syndrome was increased in children. Therefore, the lead element can be one of the factors involved in the occurrence of ADHD and the necessary measures in this regard must be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "lead"
  • "nail"
  • " ADHD"