بررسی راندمان حذف روی و مس از محلول آبی با استفاده از جاذب نانوساختار نی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

3 استادیار دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین کارایی نانوساختار نی در حذف یون های روی و مس از محلول های آبی بود. برای این منظور نانوساختار نی تهیه شد و اثر عواملی چون pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه فلزات بر کارایی حذف روی و مس در سیستم ناپیوسته بررسی و مدل های جذب ایزوترم و سینتیک برازش داده شد و در انتها فرایند واجذب یون های روی و مس از جاذب مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ویژگی های جاذب از آزمون های SEM، PSA و FTIR استفاده شد. تصویر برداری از نانو جاذب تولیدی با میکروسکوپ الکترونی نشان داد که 5/18 درصد ذرات جاذب در محدوده نانوذره نانومتر و 5/81 درصد ذرات در محدوده نانوساختار بودند. نتایج نشان داد که مقدار بهینه pH برای هر دو فلز 6، زمان تماس 90 دقیقه، مقدار جاذب 5/0 گرم و غلظت اولیه یون های فلزی 10 میلی گرم بر لیتر بود. از بین مدل های ایزوترم مدل لانگمویر برای هر دو یون روی و مس با بیشترین مقدار R2 (به ترتیب 98/0 و 99/0) و کمترین مقدار RMSE (به ترتیب 11/0 و 04/0) بیشترین همبستگی را با داده های آزمایشی داشت. همچنین در بین مدل های سینتیک برازش داده شده مدل هوو برای هر دو یون روی و مس با بیشترین مقدار R2 (به ترتیب 99/0 و 98/0) و کمترین مقدار RMSE (به ترتیب 04/0 و 07/0) بیشترین همخوانی را داشت. نتایج واجذب فلزات از جاذب نی طی سه چرخه نشان داد که راندمان واجذب برای یون های روی و مس ( به ترتیب 72 و 75 درصد) در چرخه اول اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of copper and zinc from aqueous solution using nanostructured absorber phragmites australis

نویسندگان [English]

  • ali bafkar 1
  • hoda kahrizi 2
  • masoma frasati 3
1 water engineering
2 graudjuated
3 razi asisstant profesor
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of phragmites australis nanostructured for removal of zinc and copper ions from aqueous solutions. Nanostructured phragmites australis was prepared for this purpose and effect of factors such as pH, contact time, initial concentration and adsorbent dosage on the removal of copper and zinc metals in a batch system check and adsorption isotherms and kinetics models were fitted and at the end zinc and copper ions desorbed by the adsorbent was investigated. To determine the absorption characteristics of the test SEM, PSA and FTIR was used. Manufactured by electronic microscopy imaging of nano-adsorbents showed that the percentages of %18.5 was nanoparticle and %81.5 was in the range of nanostructured particles. The results showed that the optimum pH value for both metals was 6, the contact time was 90 min, and initial concentration and adsorbent dosage were 10 ppm and 0.5 g. The Langmuir isotherm model for both zinc and copper ions with maximum R2 (0.98 and 0.99 respectively) and lowest RMSE (0.11 and 0.04 respectively) correlated with data. The kinetic model fitted the model Hoo for both zinc and copper ions with maximum R2 (0.99 and 0.98 respectively) and lowest RMSE (0.04 and 0.07 respectively) most consistent respectively. Desorption results showed that the metals desorption efficiency during 3 cycles for zinc and copper ions (%72 and %75 respectively) occurred in the first cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Nanotechnology"
  • "kinetic"
  • "isotherm"
  • "Zinc"
  • "Copper"