مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه (HSI) برای شنگ معمولی (Lutra lutra) در منطقه شکار ممنوع دیلمان - درفک

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران

3 کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه برای شنگ معمولی نخستین بار به کار می رود. شنگ گونه ای شناساگر برای اکوسیستم‌های غیرآلوده و از این نظر گونه ای با اهمیت است. در این مطالعه، مدل مطلوبیت زیستگاه شنگ با در نظر گرفتن نیازمندی‌های زیستی جانور و متغیرهای محیطی که گونه به آنها وابسته است ارائه شده است. این مطالعه در رودخانه شنرود در منطقه شکار ممنوع دیلمان-درفک در استان گیلان به انجام رسید. مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش HEP تهیه شد و متغیرهای زیستگاهی مهم شنگ در تعیین این نمایه مدنظر قرار گرفت. این متغییرها عبارت از خصوصیات فیزیکی رودخانه (متوسط عمق، متوسط عرض و برکه های رودخانه ای)، میزان پوشش گیاهی به عنوان پناه و فاصله تا آنها است. مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش میانگین هندسی و با استفاده از شش متغیر ایجاد شد. نتایج حاصل از آزمون مدل برای چهار ایستگاه برگزیده به قرار 88/0 در ایستگاه یک، 79/0 در ایستگاه دو، 73/0 در ایستگاه سه و 59/0 در ایستگاه چهار است. ایستگاه‌های شماره یک و دو که بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند با نشانه های به دست آمده از مشاهدات میدانی مطابقت داشت. همچنین پایش ایستگاه شماره چهار نشان داد کمترین میزان نشانه جانور در این ایستگاه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Index Model of Common Otter (Lutra lutra) in Prohibited Hunting Area, Deylaman – Dorfak

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Karami 1
  • Mohammad Dehdar dargahi 2
  • Mona Hamzehpour 3

چکیده [English]

Up to now, there is no habitat suitability index model for Common Otter in Iran. This species is an index species for clean ecosystems and consequently, an important animal. Model prepared, considering dependent variables to show vital needs for this animal in the Shenrood River located in the Deylaman-Dorfak prohibited hunting area in Iran. HEP method was applied and important factors were selected used to reach habitat suitability index. It consisted of physical characteristics of the river such as mean of depth, mean of width, vegetation cover and distance to them. The model was built by mean of geometrical method using six variables. Model was applied on four sites, resulted 0/88, 0/79, 0/73 and 0/59 for respectively. First and second sites have got higher suitability score, which was similar to our observations in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common otter
  • Habitat variables
  • HEP method
  • Suitability index
دوره 65، شماره 1 - شماره پیاپی 1
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1391
صفحه 127-137