مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک در آن دارای اهمیت فراوانی است. بررسی حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده که با تکمیل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بازدید در سال 1388 از 9 بیمارستان اصلی مشهد صورت گرفت. وزن و سرانه تولیدی زباله ها مشخص و علاوه بر آن وضعیت تولید، تفکیک، ذخیره سازی، جمع آوری، تصفیه، حمل و نقل و دفع پسماندهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کل تخت فعال در مجموع 8 بیمارستان (به جز بیمارستان نفت که اطلاعات آن به دست نیامد) 2833 تخت که به میزان 8369 کیلوگرم در شبانه روز زباله جامد تولید می کنند و سرانه تولید به ازای هر تخت 95/2 کیلوگرم در روز است. این سرانه تولیدی پسماند بیمارستانی در میانه سرانه تولیدی جهانی قرار دارد و اگر میزان ثابتی رشد داشته باشد، پیش بینی می‌شود که در سال 1395 حدود 20 تن پسماند بیمارستانی در روز در این شهر تولید شود. با توجه به کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی و معضلات مربوط، برای بهبود مدیریت این پسماندها، تفکیک زباله های عفونی و خطرناک از پسماندهای معمولی در داخل بیمارستان، سوزاندن بخش عفونی در زباله سوز مرکزی در خارج از شهر و ترجیحاً در محل دفن زباله های شهری و سپس دفن بهداشتی و مهندسی پسماندهای معمولی و خاکستر تولیدی زباله سوز به همراه دیگر زباله های شهر پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of Hospital Wastes in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Ariaei 1
  • Amirhossein Hamidian 2

چکیده [English]

The management of hospital wastes is of high importance, because of their infectious and hazardous potential. This is a cross-sectional study based on questionnaire, interview, observation and meetings performed in major Mashhad Hospitals in 2009. Weight and per capita waste production were determined. Moreover, the status of production, separation, storage, collection, treatment, transportation and disposal of these wastes were also determined. Total active beds in eight surveyed hospital (except Naft Hospital with no information available) were 2833 beds, which produced 8369 kg/d of solid wastes, and the per bed production of wastes was 2.95 kg/d. This growth of hospital waste production per capita is in the median of global waste production per capita and if the growth rate is stable, it is predicted that in 2016 Mashhad hospitals will produce around 20 tons of wastes per day. Based on the quality and quantity of hospital wastes and their environmental effects, separation of infectious and hazardous wastes from ordinary wastes, burning of infectious wastes in a central incinerator outside the city and preferably in municipal wastes landfill, and proper engineered disposal of ordinary wastes and incinerator ash into the landfill were proposed for the better management of these wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital
  • management
  • Mashhad
  • Wastes
دوره 65، شماره 1 - شماره پیاپی 1
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1391
صفحه 1-12