دوره و شماره: دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-108 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
7. بررسی امکان تاثیر جامعه کفزیان رودخانه طالقان روی تعیین کیفیت آب

صفحه 75-91

محمد مهدوی؛ ام البنین بذرافشان؛ آرش جوانشیر؛ رضوان موسوی ندوشنی؛ محمد باباپور