بررسی ویژگی‌های زیست فنی گونه انجیلی به منظور بهره‌گیری در زیست مهندسی (بررسی موردی: بخش پاتم، جنگل خیرود)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه تهران، ایران

4 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

5 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، ایران

چکیده

پوشش گیاهی با افزایش مقاومت برشی خاک، باعث مسلح سازی و در نتیجه افزایش پایداری دامنه می‌شود. میزان مسلح سازی ریشه‌ها به تراکم و مقاومت کششی نظام و ساختار ریشه گیاهان بستگی دارد. این پژوهش به بررسی ویژگی‌های زیست فنی نظام و ساختار ریشه انجیلی می‌پردازد. برای برآورد نسبت سطح ریشه به خاک و شمار و پراکنش ریشه‌ها در افق‌های مختلف، از روش دیواره نیمرخ بهره‌گیری و شمار و قطر کلیه ریشه‌ها در هر افق اندازه‌گیری شدند. سپس آزمایش مقاومت کششی بر روی نمونه ریشه‌ها انجام گرفت. نتایج نشان دادند که به طور کلی تراکم و شمار ریشه‌ها با افزایش عمق کاهش می‌یابد. بیشترین شمار و نسبت سطح ریشه، در 10 سانتیمتر اول خاک و بیشینه عمق آن‌ها 65 سانتیمتر می‌باشد. مقاومت کششی ریشه‌ها با افزایش قطر به صورت تابع توانی کاهش می‌یابد و میانگین آن برابر با 5/1 34/29 مگاپاسکال می‌باشد. در ادامه با بهره‌گیری از این نتایج، میزان مسلح سازی محاسبه شد. کمینه و بیشینه مسلح سازی به ترتیب 65/1 و 90/44 کیلوپاسکال برآورد شد. نتایج این پژوهش می‌تواند به منظور بهره‌گیری کاربردی در زیست مهندسی خاک مورد بهره‌گیری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Biotechnical Properties of Parottia persica in Order to Use in Bioengineering (Case Study: Patom district of Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

 • Ehsan Abdi 1
 • Baris Majnounian 2
 • Hasan Rahimi 3
 • Mahmoud Zobeiri 4
 • Ghasem Habibi Bibalani 5
چکیده [English]

Vegetation is known to increase hillslope stability by reinforcing soil shear resistance. This reinforcement depends on the density and tensile strength of the root systems. This paper presents the results of research carried out in order to evaluate the biotechnical characteristics of the root system of Parrotia Persica. The profile trenching methods was used to obtaining root area ratio (RAR) and number of roots in each depth and RAR and numbers were counted. Single root specimens were sampled and tested for tensile strength measurement. The findings indicated that the general behavior of root density and number of roots is to decrease with depth. Maximum RAR values and number of roots were located within the first 0.1 m, with maximum rooting depth at about 0.60 m. In general root tensile strength tends to decrease with diameter according to a power law, with an average of 29.34±1.5 MPa. The resulting data have been used to calculate the reinforcing effect in terms of increased shear strength of the soil. The results show that root reinforcement exerted by Parrotia Persica is about 44.90 kPa in upper layers and 1.65 kPa in deeper horizons. The results presented in this paper can be used in practical bioengineering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioengineering
 • Biotechnical
 • Root Area Ratio
 • Root tensile strength
 • shear strength
 • Soil reinforcement