دوره و شماره: دوره 63، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 317-407 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. بررسی منابع آلاینده و کیفیت آب رود تجن

صفحه 317-327

یوسفعلی احمدی ممقانی؛ نعمت ا... خراسانی؛ غلامرضا رفیعی


4. عوامل بوم‌شناختی موثر بر پراکنش گوسفند وحشی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

صفحه 359-372

زهره کرمانی القریشی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ بهرام حسن زاده کیابی