دوره و شماره: دوره 63، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 317-407 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. بررسی منابع آلاینده و کیفیت آب رود تجن

صفحه 317-327

یوسفعلی احمدی ممقانی؛ نعمت ا... خراسانی؛ غلامرضا رفیعی


4. عوامل بوم‌شناختی موثر بر پراکنش گوسفند وحشی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

صفحه 359-372

زهره کرمانی القریشی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ بهرام حسن زاده کیابی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
زمستان 1389، صفحه 317-407
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
پاییز 1389، صفحه 211-316
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تابستان 1389، صفحه 109-210
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
بهار 1389، صفحه 1-108