بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزگان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 استاد گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش و اهمیت پوشش گیاهی و ارتفاع در تعیین تنوع و فراوانی جوندگان در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزگان انجام شد. در این پژوهش منطقه مورد بررسی به هفت جور گیاهی و چهار طبقه ارتفاعی تقسیم شد. نمایه‌های همانندی دوتایی برای بررسی همانندی جور‌های گیاهی بر پایه حضور جوندگان محاسبه شدند. بیشترین همانندی، میان جور گیاهی آکاسیا- کنار- کهور و قیچ- گروج- پرخ- پیچک و کمترین آن میان جور گیاهی پرخ- گروج- پیچک و آکاسیا- کنار- کهور به دست آمد. آزمون کای مربع برای بررسی رابطه فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع به کار رفت که در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. بیشترین فراوانی جوندگان در ارتفاع بیش از 1500 متر و جور گیاهی کوهستانی بادام کوهی- پسته- ارس و کمترین آن در ارتفاع کمتر از 1000 متر و جور گیاهی خلیج عمانی ترات- شور- گروج بود. بیشترین تنوع جوندگان در ارتفاع کمتر از 1000 متر و جور گیاهی خلیج عمانی آکاسیا- کنار- کهور و کمترین آن نیز در ارتفاع کمتر از 500 متر و جور گیاهی خلیج عمانی کهور- کنار- آکاسیا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Correlation of Diversity and Abundance of Rodents with the Vegetation and Elevation in Geno Biosphere Reserve, Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ashrafzadeh 1
  • Mahmoud Karami 2
  • Jamshid Darvish 3
چکیده [English]

In this study, we investigated the importance of vegetation and elevation in the determination of the diversity and abundance of rodents in Geno Biosphere Reserve, Hormozgan Province. The study area was divided into seven plant types and four elevation classes. The binary similarity coefficients were used for the investigation of the plant types similarity base on the presence of rodents. The maximum similarity obtained between Ac.+Ziz.+Pros., plant type and Zyg.+Gym.+Euph.+Con., plant type and minimum similarity obtained between Euph.+Gym.+Con., plant type and Ac.+Ziz.+Pros., plant type. To study the correlation of rodents abundance with plant types and elevation, X2 Test was used that showed a significant difference. The maximum abundance of rodents was on ?1500 meter elevation and Amig.+Pist.+ Junip., plant type, while the least abundance found on ?1000 meter elevation and Ham.+ Sal.+ Gym., plant type. Also, the maximum diversity of rodents was on ?1000 meter elevation and Ac.+Ziz.+Pros., plant type, while the least diversity found on ?500 meter elevation and Pros.+Ziz.+Ac., plant type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abundance
  • Diversity
  • Geno Biosphere Reserve
  • Rodents
  • Vegetation and Elevation
  • X2 Test