بررسی امکان تاثیر جامعه کفزیان رودخانه طالقان روی تعیین کیفیت آب

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دریایی دربند، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

وضعیت سلامتی رودخانه طالقان در بالا دست سد طالقان رود برای درک بهتر نقش بی‌مهرگان کفزی در خود پالایی زیستی در اثر ورود فاضلاب در نقاط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه شمار 5 ایستگاه با توجه به برنامه پیش نمونه‌برداری و شاخص همانندی از بین 10 ایستگاه گزینش شدند. نمونه‌برداری از پاییز 1385 شروع و تا نیمه بهار 1386 ادامه یافت. ایستگاه‌های شماره 1و2 پیش از ورود به شهرک طالقان وایستگاه 4 و5 پس از آن و همه به فاصله یک کیلومترتعیین شد. به طور کلی 13 خانواده متعلق به 6 راسته مورد شناسایی قرار گرفت که همه آنها شامل لارو حشرات بودند. خانوادهEphemeroptera ، Trichoptera و Diptera در همه جا غالب بودند. نتایج نشان دهنده نوسان ترکیب‌های نیتروژن از پاییز به زمستان تا بهار است. این ترکیب‌ها به ترتیب از 9/1 به 5/1 میلی گرم در لیتر کاهش یافته است. شیرونومیدها (لاروپشه) به عنوان شاخص آبهای آلوده به طور معنی‌داری (05/0P<) از ایستگاه 3 تا 5 کاهش یافته است. به موازات این کاهش، شاخص آلودگی وضعیت سلامت رودخانه بنابه شاخص هیلسنهوف(FBI) از ایستگاه 3 تا 5 به ترتیب از 3/4 به 85/3 رسیده است. هر دو این اعداد نشاندهنده قرار گرفتن آب در کلاس بسیار پاک بوده که با بهبود تدریجی کیفیت آب همراه است. بررسی انجام شده گویای وضعیت سالم آب رودخانه بوده که در حال حاضر در معرض خطر جدی نیست، ولی با توجه به شمار کم موجودات کف زی (بنتیک) آن، اگر در آینده فاضلاب‌ها مستقیم تخلیه شود، به احتمال به آب با کیفیت ضعیف تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Benthic Community Structure of Taleghan River on the Determination of Water Quality

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavi 1
  • Ommolbanin Bazrafshan 2
  • Arash Javanshir 3
  • Rezvan Mousavi Nodoushani 4
  • Mohammad Babapour 5

1

2

3

4

5

چکیده [English]

The healthy condition of the Taleghan River in upstream of the Taleghan dam was studied in order to better understanding the role of benthic invertebrate bio-purification faced to waste water inflows to the river in several parts. Sampling was started from the fall of 2005 and continued to the winter of 2006. In this way, five stations were selected using a pre-sampling strategy based on similarity and dissimilarity coefficients among stations, consisted of 10 sampling points along the river was carried out. The stations 1 and 2 are situated before station 3, where the waste water of Shahrak town enters directly to the river flow. Stations 4 and 5 are located after the entrance of the waste water. Distance between stations remaining constant of 1 Km. All of 13 families belonging to 6 orders were then determined consisted of insect larvae among them Ephemeroptera, Trichoptera and Diptera were dominant and omnipresent. The results showed significant fluctuations of nitrogen compounds from fall to spring passing by winter. Nitrogen pollutant compounds decreased from 1.9 to 1.5 mg.L-1. Chironomids worms as indicators of high trophic current water decreased significantly (P<0.05) from station 3 to 5. Parallel to this reduction of polluted indicators ,the healthy state of the river increased in Hilsenhoff Family Biotic Index (FBI). The index was ameliorated from the entrance of Shahrak town waste water from 4.3 to 3.85. Both of these values indicate high qualities but smooth amelioration of the quality. This work consider that the healthy state of the Taleghan river is not in high risks of quality in the moment, but could be easily balanced to poor qualities, if human activities around this basin do not take in account purification plants before rejection to the river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthic Community
  • Hilsenhoff Index
  • Physico-chemical parameters
  • River Bio-Purification
  • Water quality
دوره 63، شماره 1 - شماره پیاپی 1
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1389
صفحه 75-91