بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی واحد علوم تحقیقات اهواز، گروه محیط زیست، ایران

2 دانشیار زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

3 کارشناس ارشد محیط زیست، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش تغییرات انداره گروه‌ها و رفتار آهوی ایرانی در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران طی یک دوره یکساله بررسی شد. این بررسی نشان داد گروه‌های آهو در منطقه کالمند- بهادران ساختار ثابت و دائمی‌ندارند. اندازه گروه‌ها در فصل بهار کوچکتر از دیگر فصل‌های سال است و بزرگترین گروه‌ها در فصل زمستان دیده می‌شوند. شمار آهوان منفرد در فصل جفت‌گیری افزایش می‌یابد. نرهای بالغ در فصل جفت‌گیری قلمروطلب گشته، اما گاهی به نرهای دیگر اجازه می‌دهند در گروه باقی بمانند. در این شرایط نیز نر قلمروطلب بر همه افراد گروه غالب بوده و به‌طور معمول از جفت‌گیری نرهای دیگر جلوگیری می‌کند. نشانه‌گذاری قلمرو به چند روش انجام می‌گیرد. در منطقه مورد بررسی جفت‌گیری آهو در نیمه اول آذرماه و زایمان در نیمه دوم اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Organization and Reproductive Behavior of Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Kalmand-Bahadoran Area of Yazd

نویسندگان [English]

  • Behrouz Behrouzirad 1
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 2
  • hasan akbari 3
چکیده [English]

The group size and behavior of Goitered gazelle was studied over the year 2001 in Kalmand-Bahadoran protected area. Gazelle groups showed no stable organization in Kalmand protected area. In spring season, group size was smaller than other seasons and the largest groups were seen in winter. Number of solitary gazelles increased during the mating season. Adult males were territorial in mating season, but sometimes they let other males stay in their group. Even so territorial males were dominant over all individuals of the group and usually, prevented mating of other males. Dominant males marked their territories using different methods. In the study area, gazelle mating occurred from November 21st to December 5th and parturition was observed over May 4 th -19 th.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goitered gazelle
  • Group size
  • Kalmand - Bahadoran area