حذف نیکل از محیط‌های آبی توسط کربن فعال به دست آمده از پسماند نفتی به روش فعال سازی فیزیکی با بخار آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آلودگی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان-گروه محیط زیست

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از پسماند مخازن ذخیره نفت خام، جاذب های کربنی در دماهای مختلف با استفاده از بخار آب تهیه شد. پس از بررسی خصوصیات بافتی و سطح ویژه، یک جاذب بهینه برای ادامه آزمایشات انتخاب شد. آزمایش های ناپیوسته جذب نیکل با غلظت اولیهmg/L 200-25، pH 8-2، زمان ماند 240-5 دقیقه و دوز جاذب در گستره g/L 5-1 انجام شد. نتایج نشان داد از میان سه جاذب سنتز شده، جاذب به دست آمده در دمای C˚ 900، به ترتیب با داشتن مساحت سطح ویژه m2/g 422 و حجم کل منافذ m3/g 5/0 دارای بهترین خصوصیات سطحی و ساختاری می‌باشد. نتایج جذب نیکل نشان داد کارایی حذف با افزایش زمان تماس و دوز جاذب، افزایش می‌یابد. حداکثر کارایی جذب نیکل در pH برابر با 5 ، زمان تماس 60 دقیقه و میزان دوز جاذب g/L 2 به دست آمد. بعلاوه مشاهده گردید که داده‌های جذب از ایزوترم لانگمویر و فرندلیچ تبعیت می‌کند. نتایج برازش مدل‌های سینتیک بیانگر تبعیت فرایند جذب از مدل شبه مرتبه دوم است. بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان اظهار نمود که کربن فعال تهیه شده از لجن نفتی می‌تواند به عنوان جاذبی کارآمد و مقرون به صرفه برای تصفیه پساب صنایع مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removal of Ni from aqueous solutions by activated carbon prepared from oily waste using physical activation method with steam

نویسندگان [English]

 • niloofar mojoudi 1
 • Nourollah Mirghaffari 2
 • Mohsen Soleimani 3

1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

3 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this study, the carbonaceous adsorbents were prepared from the waste of crude oil storage tanks using with steam at various temperatures. The optimum adsorbent was selected for further experiments after characterization of specific surface area and textural properties. Batch experiments of nickel adsorption were performed with initial concentration of 25-200 mg/L, pH 2-8, contact time 5-240 min and absorbent dose of 1-5 g/L. The results showed that among the three synthesized absorbents, the obtained adsorbent at 900 ˚C showed the higher surface and best structural properties with a specific surface area of 422 m2/g and a total pore volume of 0.55 m3/g. The results of nickel adsorption showed that the removal efficiency increases with increasing the contact time and absorbent dose. Maximum nickel adsorption efficiency was obtained at pH 5, contact time of 60 min and absorbance dose of 2 g/L. In addition, it was observed that the adsorption data follow the Langmuir and Freundlich isotherms. The results of fitting the kinetic models for all adsorbents indicate that the adsorption process follow the pseudo second order kinetic model. Base on the results of this study, it can be stated that the activated carbon produced from oily sludge can be considered as an efficient and cost effective adsorbent for treatment of industrial wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adsorption
 • kinetic
 • Isotherm
 • nickel
 • aqueous solution
دوره 72، شماره 3
مهر 1398
صفحه 365-377
 • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1398