بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب OECD با استفاده از الگوی پانل دیتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد کشاورزی, دانشگاه زابل,ایران

2 دانشگاه زابل- دانشگاه زابل-دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده

امروزه مساله محیط زیست و گرم شدن هوا از جمله موارد مطرح شده در جوامع بین‌المللی است. یکی از مواردی که تاثیر مستقیمی بر این امر دارد انتشار دی اکسید کربن می‌باشد. کشورهای مختلف در سال‌های گذشته تلاش کردند تا به پیوستن به پروتوکل‌های زیست محیطی قدمی در جهت کاهش انتشار این گاز بردارند. لازم به توضیح است که مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل متعددی بر میزان انتشار دی اکسید کربن در دنیا تاثیر گذارند و در صورتی که هر کدام از این عوامل کنترل گردد باعث کاهش انتشار این گاز در محیط زیست می‌گردد. از این رو و با توجه به اهمیت انتشار گاز دی اکسید کربن، در این مطالعه تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، میزان مصرف انرژی و جمعیت روستایی در کشورهای منتخب OECD که یکی از سازمان‌های مهم و تاثیر گذار در عرصه بین‌المللی است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش الگوی پانل دیتا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی‌دار و جمعیت روستایی تاثیر منفی و معنی‌داری بر میزان انتشار دی اکسید کربن در این کشورها در بازه زمانی 2014-1990 دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting CO 2 Emissions in Selected OECD Countries Using Panel Data Model

نویسندگان [English]

  • Monirahmad Rasoolizadeh 1
  • saman ziaee 2

1 Agriculture Economics, Zabul University,iran

2 Assistant Professor economic Agriculture - College of Agriculture - Iran – Zabol–university of Zabol

چکیده [English]

Today, the issues mentioned in the international community are environmental issues and the warming of the air. One of the things that has a direct impact is carbon dioxide emissions. Different countries have been working to reduce environmental emissions in the past years by joining environmental protocols. It has to be explained that various studies have shown that several factors influence the amount of carbon dioxide emissions in the world, and if any of these factors are controlled, it will reduce the release of this gas in the environment. Therefore, considering the importance of carbon dioxide emissions, this study examined the effects of economic growth, degree of economy openness, energy consumption and rural population in selected OECD countries. The method used in this research is panel data with using of generalized least squares method. The results showed that energy consumption has a significant positive effect and rural population has a negative significant effect on carbon dioxide emissions in these countries during the period 2014-1990.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon dioxide emissions
  • economic growth
  • Panel data
دوره 72، شماره 3
مهر 1398
صفحه 339-352
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1398