کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی قابلیت ترسیب کربن توسط گونه‌های گیاهی مستقر در فضای سبز (مطالعة مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 619-630

10.22059/jne.2023.360364.2567

مصطفی شیرمردی؛ بهروز توکلی؛ مصطفی میراب‌زاده اردکانی؛ زهرا رحمتی احمدآباد؛ ندا همت؛ محمدحسن کارگر شورکی؛ متین احسانی اردکانی


اثرات تغییر اقلیم بر درآمد کشاورزان ایران با استفاده از رویکرد DSSAT

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 539-551

10.22059/jne.2023.356366.2535

مهسا سیاحی؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری


ارزیابی پایداری گردشگری در ناحیة رویشی هیرکانی با استفاده از شاخص اقلیم تعطیلات

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 415-427

10.22059/jne.2022.344158.2442

مریم السادات مطهری؛ پدرام عطارد؛ جهانگیر فقهی


پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 177-194

10.22059/jne.2022.332568.2325

نگار صالحی هفشجانی؛ آرش ملکیان؛ حسین آذرنیوند؛ علی سلاجقه؛ رفعت زارع بیدکی؛ باقر شیرمحمدی


عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کارآمد آبی در سازگاری با تغییراقلیم و کاهش هدر رفت آب شهری

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 307-319

10.22059/jne.2022.337837.2382

سمانه عابدی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر کارامدی شبکۀ حفاظت ایران با تأکید بر خانواده گاوسان و گوزن‌ها

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 208-223

10.22059/jne.2021.318731.2166

محیا خسروی؛ عاطفه چمنی؛ روح اله میرزایی


مدل‌سازی و آنالیز حساسیت پروژه REDD در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی استان گلستان)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-124

10.22059/jne.2021.310244.2075

حمیدرضا کامیاب؛ زهرا اسدالهی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ در معرض خطر انقراض کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 243-254

10.22059/jne.2017.63853

سید محمد رضا ابوالمعالی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری


بررسی پدیده تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر کاربری اراضی طبیعی حوضه آبریز گرگان‏ رود

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-39

10.22059/jne.2014.50997

سیده شعله حسینی؛ حمید رضا غفارزاده؛ زهرا عابدی؛ نیما شیری


بررسی اثر قرق بر میزان ترسیب کربن درمنه‎زارها در مناطق خشک استان سمنان

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 341-352

10.22059/jne.2012.29788

رضا تمرتاش؛ مائده یوسفیان؛ سیده خدیجه مهدوی؛ محمد مهدوی