عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کارآمد آبی در سازگاری با تغییراقلیم و کاهش هدر رفت آب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به پیامدهای تغییر اقلیم، برنامه­ریزان شهری در پی ارائه راهبردها و راه حل­ هایی برای مقابله با آثار تغییر اقلیم در کلان‌شهرها می باشند. در این میان مدیریت مصرف آب، مؤلفه­ ای از مدیریت تقاضا م ی­باشد که ناظر بر مسائل کاهش تلفات و مصارف غیرضروری آب است. در این راهبردها، تلاش بر این است که با استفاده از تجهیزات کاهندة مصرف، افزایش آگاهی مصرف­کنندگان و بکارگیری ابزارهای قانونی و اقتصادی، آب را  از یک کالای مصرفی به یک کالای ارزشی تبدیل و با بهبود راندمان مصرف آب، از هدر رفت و نابودی این منابع، جلوگیری نمود. بنابراین، شناسایی مؤلفه ­های اثرگذار بر اجرای کاراترین راهبردهای کنترل و کاهش اتلاف آب، به‌عنوان راهنمایی برای برنامه­ ریزان و سیاست‌گذاران در انتخاب ابزارهای مدیریت تقاضا و کاهش هدررفت آب، حائز اهمیت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و در قالب دو الگوی مجزای لاجیت، به ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری ­های نوین در کاهش هدر رفت آن در داخل و فضای خارجی خانه توسط کاربران خانگی شهر تهران به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیر اقتصادی، پرداخته شده است. جمع‌آوری داده­ های تحقیق از دو روش تکمیل پرسشنامه (حجم نمونه 256 نفر) و مصاحبة حضوری صورت گرفت. نتایج نشان داد مؤثرترین عوامل تمایل به پذیرش استفاده از تجهیزات کاهندة آب در داخل منازل به‌ترتیب به شاخص نگرش در مورد فناوری ­های کارآمد آبی و تحصیلات با کشش­ های وزنی5/54 و 4/17 اختصاص دارد. علاوه بر آن، افزایش شاخص نگرانی محیط­زیستی و تحصیلات به‌ترتیب منجر به افزایش 8/14 و 4/66 درصدی تمایل به سرمایه ­گذاری در فناوری­ کارآمد آبی در خارج از ساختمان م ی­شود. بر اساس نتایج مهمترین دلایل حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش خانگی به‌ترتیب به ترس از کم آبی و نیاز انسان به آن، ملاحظات محیط زیستی، تأثیر دوستان و خانواده و ملاحظات مالی اختصاص دارد. همچنین استفاده درست از آب در ساختمان، عدم آگاهی نسبت به کارایی تجهیزات و هزینه، به‌ترتیب رتبه اول تا سوم مهمترین دلایل عدم استفاده از تجهیزات با کارآمد آبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the adoption of efficient water technologies in adapting to climate change and reducing urban water loss

نویسنده [English]

  • Samaneh Abedi

Department of Agriculture and Environment Economics, Energy Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the consequences of climate change, urban planners seek to provide strategies and solutions to deal with the effects of climate change in metropolitan areas. Meanwhile, water consumption management is a component of demand management that looks at issues of reducing losses and unnecessary water consumption. In these strategies, efforts are made to convert water from a consumer good to a valuable good by using consumption reduction equipment, increasing consumer awareness and using legal and economic tools, and also by wasting water consumption efficiency, it is wasted and the destruction of these resources was prevented. Therefore, identifying the components affecting the implementation of the most effective strategies to control and reduce water loss, as a guide for planners and policy makers in selecting demand management tools and reducing water loss, is important. Accordingly, in the present study, using a survey method and in the form of two separate logit models, to evaluate the factors affecting the acceptance of new technologies in reducing its waste inside and outside the home by home users in Tehran as one of the most important tools. Non-economic, paid. Research data were collected by two methods of completing a questionnaire (sample size 256 people) and face-to-face interview. The results showed that the most effective factors in the tendency to accept the use of water-reducing equipment inside homes are related to the index of attitudes about efficient water technologies and education with weight tensions of 5.54 and 4.17, respectively. In addition, increasing the environmental concern and education index leads to an increase of 8.14 and 4.66 percent in the willingness to invest in efficient water technology outside the building, respectively. According to the results, the most important reasons for protecting and preventing water loss in the home sector are fear of water shortage and human need for it, environmental considerations, the impact of friends and family and financial considerations, respectively. Also, the common use of water in the building, lack of awareness of equipment efficiency and cost, respectively, ranked first to third are the most important reasons for not using water-efficient equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Water loss
  • Efficient water technology
  • Water consumption management and behavioral interventions
Abedi, S., 2018. Evaluate the effectiveness of economic tools in reducing water loss by using management, The Second Biennial Conference on Water Economics, Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Tehran, Iran. pp: 27-55. (In Persian)
Abedi, S., Yazdani, S., Saleh, I., salami, H., Jahansuz, M., 2014. Analysis of factors Affecting Adoption of Agriculture Conservation in Fars Provinces. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 45(2), 247-255. (In Persian)
Abedi. S., 2020. Water Governance and Evaluation of its Impacts on Water and Food Security. Journal of Water and Sustainable Development 7(1), 1-12. (In Persian)
Akroush, S., Dehehibi, B., Dessalegn, B., Al-Hadidi, O., Abo-Roman, M., 2017. Factors affecting the adoption of water harvesting technologies: A case study of Jordanian arid area. Sustainable Agriculture Research 6(1), 526.
Atari, H., 2014. The role of culture in the optimal use of water on the family and community economy, International Conference on Behavioral Science and Social Studies ،Tehran, Iran. pp: 1-8. (In Persian)
Bazdar, M., Godini, H., Tarrahi, M. J, Zare, S., Yarahmadi, M., Mohammadian Zafarabadi, J., 2016. Investigating the impact of training on water consumption saving in Khorramabad in 2015. Journal of Environmental Health Enginering 4(1), 1-9. (In Persian)

Bertule, M., Appelquist, L.R., Spensley, J., Trærup, S.L.M., Naswa, P., 2018. Climate change adaptation technologies for water: a practitioner’s guide to adaptation technologies for increased water sector resilience, UN-Environment – DHI Centre on Water and Environment, Climate Technology Centre and Network (CTCN) and the UNEP DTU Partnership, 51 p.

Boyer, T.A., Kanza, P., Ghimire, M., Moss, J.Q., 2014. Household Adoption of Water Conservation and Resilience under Drought: The Case of Oklahoma City. Water Economics and Policy 1(2), 1550005.
CPI. 2019. Global Landscape of Climate Finance 2019, London: Climate Policy Initiative.
Dolnicar, S., Hurlimann, A., 2010. Australians' Water Conservation Behaviours and Attitudes, Australians' Water Conservation Behaviours and Attitudes. Australian Journal of Water Resources 14(1), 43-53.
Goette, L., Leong, and C., Qian, N., 2019. Motivating household water conservation: A field experiment in Singapore. PLoS ONE 14(3), e0211891.
IPCC.  2015. Climate Change 2014: AR5 Synthesis Report, Geneva: IPCC. 168 p.
Jha, S., Kaechele, H., Sieber, S., 2019. Factors Influencing the Adoption of Water Conservation Technologies by Smallholder Farmer Households in Tanzania. Water 11(12), 2640.
JICA., 2010. Handbook on Climate Change Adaptation in the Water Sector A Resilient Approach that Integrates Water Management and Community Development, Japan International Cooperation Agency Global Environment Department, 70 p.
Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T., Lutkepol, H., 1998. Intruduction to the theory and practice of econometrics. New York: Wiley, 1064 p.
Khoi, DN., Nguyen, VT., Sam, T.T., Mai, N.T., Vuong, N.D., Cuong, H.V., 2021. Assessment of climate change impact on water availability in the upper Dong Nai River Basin, Vietnam. Journal of Water and Climate Change12 (8), 3851–3864.
Kim, H., 2021. Technologies for adapting to climate change: a case study of Korean cities and Implications for Latin American cities, Projects Documents (LC/TS.2021/54), Santiago, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 92 p.
Lu, L., Deller, D., Hviid, M., 2017.  Price and Behavioural Signals to Encourage Water Consrvation, a Report to Anglian Water,   Conservation, Centre for Competition Policy University of East Anglia, 54 p.
Maddala, G.S. 1991. Introduction to econometrics. 2nd edition, Macmillan, New York, 536 p.
Maheriyan, M. 2019. Investigating the effect of balancing methods on water consumption management in Tehran Region 3 Water and Sewerage Company, Master's thesis, Islamic Azad University, Shahriar Branch. p. (In Persian)
Manouseli, D., Kayaga, S.M., Kalawsky, R., 2019. Evaluating the Effectiveness of Residential Water Efficiency Initiatives in England: Influencing Factors and Policy Implications. Water Resour Manage. 3, 2219–2238.
Martínez-Espiñeira, R., García-Valiñas, M., 2013. Adoptingversus adapting: adoption of water-saving technology versus water conservation habitsin Spain, International Journal of Water Resources Development. 29(3), 400-414.
Mi, Q., Li, X., Li, X., Yu, G., Gao, J., 2021. Cotton farmers' adaptation to arid climates: Waiting times to adopt water-saving technology. Agricultural Water Management 244,106596.
Millock, K., Nauges, C., 2010. Household Adoption of Water-Efficient Equipment: The Role of Socio-economic Factors, Environmental Attitudes and Policy, Environmental and Resource Economics 46, 539–565.
Mosaedi, A., Hasanalizadeh, N., Ghobai, M., 2015. Evaluating the effectiveness of education and information in order to save water consumption in schools of Khorasan Razavi province, the first National Congress of Irrigation and Drainage of Iran.pp: 1-13. (In Persian).
Mountford, H., 2012. Water: The Environmental Outlook to 2050, OECD Global Forum on Environment: Making Water Reform. Prepared by a joint team from the OECD and the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 21p.
Ojo, T., Baiyegunhi, L.J., Adetoro, A.A., Ogundeji, A.A. 2021. Adoption of soil and water conservation technology and its effect on the productivity of smallholder rice farmers in Southwest Nigeria. Heliyon 7(3), e06433.
Rasoulkhani, K., Logasa, B., Presa Reyes, M., Mostafavi, A., 2018. Understanding Fundamental Phenomena Affecting the Water Conservation Technology Adoption of Residential Consumers Using Agent-Based Modeling. Water 10(8), 993.
Salehi Servak A, Borghei S, Bostaney F, Hasaney A., 2006. Reduction of Unaccounted for Water in Sisakht City. Journal of Water and Wastewater 16(4), 72-76. (In Persian).
Turinawe, A., 2019. Impact of soil and water conservation technology adoption on smallholder farms in South-Western Uganda. Journal of Development and Agricultural Economics 11(9), 217-233
UNEP. 2014. The Adaptation Gap Report 2014. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi 88 p.
UNFCCC. 2019. Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on the third part of its first session. Addendum. Part two. s.l.: UNFCCC, 37 p.