بررسی تغییرات نمایه‌های تنوع و اهمیت نسبی (SIV) گونه‌های گیاهی در ذخیره‌گاه جنگلی دکتر درستکار، گیسوم تالش

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تغییرات تنوع گونه‌های گیاهی در ذخیره‌گاه جنگلی دکتر درستکار در گیسوم تالش، تعداد 44 قطعه نمونه به روش تصادفی – سیستماتیک در منطقه برداشت شد. در داخل قطعات نمونه مربعی به ابعاد400 متر مربع، قطر تمام درختان از 5 سانتی متر به بالا اندازه گیری و نوع گونه‌ها شناسایی شد. همچنین نوع درختچه‌ها و نهال های با قطر کمتر از 5 سانتی متر در داخل قطعات نمونه دایره‌ای به مساحت 100 متر مربع شناسایی و شمارش شد. برداشت داده‌های علفی به روش حداقل سطح با توجه به معیار دومین صورت گرفت. مقادیر تنوع با استفاده از نمایه‌های شانون - واینر (H?)، سیمپسون (1-D)، N1 و N2 هیل، مقادیر یکنواختی با نمایه‌های شانون - واینر و سیمپسون و غنا با استفاده از نمایه‌های مارگالف و منهینیک در چهار لایه درختی، درختچه‌ای، زادآوری و علفی به طور جداگانه محاسبه شد. منحنی اهمیت نسبی گونه‌ها در این چهار لایه از پوشش گیاهی منطقه ترسیم شد که در لایه‌های درختی، علفی و زادآوری شکل منحنی به صورت نرمال لگاریتمی و در لایه درختچه‌ای به شکل توزیع هندسی به دست آمد. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که تنوع گیاهی در این ذخیره‌گاه به دلیل سایه پسند بودن گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark)، پایین است. میزان تنوع و غنا در لایه علفی بیشترین مقدار و به ترتیب در لایه‌های درختی، زادآوری و درختچه‌ای کاهش می یابد و بیشترین مقدار یکنواختی نیز در لایه درختی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variations of diversity indices and Species Importance Value (SIV) of Plant species in the Dr. Dorostkar's Forest Reservoir Area, Gisum, Talesh

نویسندگان [English]

  • Marzieh Nobakht 1
  • Hassan Porbabaei 2
  • Marzieh Beygom Faghir 3
  • Roya Abedi 1
چکیده [English]

In order to investigate variations in plant diversity in Dr. Dorostkar's forest reservoir, located in Gisoum Talesh, 44 sampling plots were applied by the randomized-systematic method. The diameter of all tree species (dbh?5 cm) was measured in 400 m2 (20×20 m) square sampling plots. In addition, the number of individuals of shrubs and saplings (DBH?5 cm) were enumerated in circular 100 m2 sampling plots. The cover percentage of the herbaceous species was identified by minimal area method using the Domin criterion. The indices of biodiversity, including Shannon-Wiener (H?), Simpson (1-D), Hill’s N1 and Hill’s N2, indices of evenness, including Shannon-Wiener and Simpson and richness indices, including Margalef and Menhinick were applied on tree, shrub, regeneration and herbaceous layers separately. The Species Important Value (SIV) of vegetation cover indicated that tree, herbaceous and regeneration species had lognormal distribution and shrubs species had geometric distribution in this area. Results showed plant diversity were low, due to Box tree (Buxus hyrcana Pojark.) which is shade tolerant. The diversity and richness were highest in herbaceous layer and decreased from herbal to tree, regeneration and shrub species, respectively. The highest evenness was found in tree layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dorostkar reservior area
  • Gisum
  • Plant diversity
  • Species Important Value (SIV)
  • Talesh