بررسی تغییرات بوم شناسی منظر در پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

بوم شناسی منظر به‌عنوان یک علم بین رشته‌ای جدید، مفاهیم، تئوری و روش‌هایی را برای ارزیابی و مدیریت سرزمین ارائه می‌دهد. توصیف الگوهای منظر و تفسیر اثرات بوم شناختی آنها بر گیاهان، جانوران، سیر انرژی و مواد، بخش اعظم مطالعات منظر را به خود اختصاص می‌دهد. کمی کردن ویژگی‌های منظر با استفاده از ابزارموجود، روشی نوین برای بررسی تغییرات سرزمین است. فن‌آوری‌های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی توان بالایی برای مطالعات منظر، بویژه شناسایی، نقشه سازی و تجزیه و تحلیل الگوهای منظر دارد و نمایه‌های مختلفی به همین وسیله کمی شده‌ است. با بررسی این نمایه‌ها در گذر زمان می‌توان روند تغییرات را بهتر مشاهده کرد و در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مد نظر قرار داد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از نمایه‌های میزان طبیعی بودن، تنوع ویژگی‌های منظر در پناهگاه حیات وحش موته کمی شد و تغییرات این نمایه‌ها در طی ?? سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده رشد فعالیت‌های انسانی و تخریب منطقه دربخش‌های غیر از مناطق امن و بهبود شرایط طبیعی پناهگاه در منطقه امن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

landscape Change detection in Mouteh Wildlife Refuge, using Geographic Information Systems

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Maleki Najafabadi 1
  • Alireza Safyanian 2
  • vahid rahdari 1
چکیده [English]

Landscape ecology as a modern interdisciplinary science offers new concepts, theories, and methods for land evaluation and management. A main part of landscape ecology is describing patterns in the landscape and interpreting the ecological effects of these patterns on flora, fauna, flow of energy and materials. Remote sensing and GIS techniques have a high ability for landscape researchers to specify maps and analyze landscape patterns. We can use the trends in indices to our management decisions. In this study, landscape patterns were quantified by the number and size of land cover patches, the degree of naturalness, and the diversity indices were calculated by GIS approaches and compared for 35 years, in order to reinforce the management efforts of Mouteh wildlife refuge in Iran. The results showed increasing destructions with regards to unplanned human activities, while some natural landscape improvements occurred in the core protected area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity
  • Landscape ecology
  • naturalness
  • wildlife refuge