کلیدواژه‌ها = محیط زیست
مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 139-152

10.22059/jne.2021.314767.2128

الهام کمالی؛ اکرم بمانی خرانق؛ مهدی حیات زاده؛ غلامرضا سیاحتی اردکانی؛ حسن خلیلی


ارزیابی اثر بام‌های سبز بر دما، رطوبت و غلظت دی‌اکسید‌کربن موجود در هوای شهر تهران و نقش آنها در توسعه پایدار شهری

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 181-195

10.22059/jne.2017.207708.1164

معصومه مقبل؛ رامین عرفانیان سلیم؛ مهرنوش قدیمی


واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 565-579

10.22059/jne.2016.59765

جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو


برنامه‏ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 201-212

10.22059/jne.2015.54948

فاطمه جهانی شکیب؛ افشین دانه کار؛ مهدی عالی پور؛ الهام یوسفی


بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعۀ موردی شهر مشهد)

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 31-44

10.22059/jne.2015.53940

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ فرزانه علیپوریان؛ اهون کاسب؛ سعید حطیطه


بررسی نحوه مدیریت پوشش گیاهی در حاشیه جاده (مطالعه موردی حاشیه جاده کوهی‌خیل- بهنمیر)

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 367-377

10.22059/jne.2012.29790

احمد خداداد؛ عادل سپهری


بررسی و واکاوی نظام ارتباطات برای انتقال اطلاعات محیط زیستی در ایران و موانع پیش رو

دوره 64، شماره 3، مهر 1390، صفحه 295-311

هادی ویسی؛ آرش یوسفی؛ فاطمه آرتا؛ فریبا همتیان


بررسی سازوکارها و زمینه‌های مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست

دوره 63، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 93-107

هادی ویسی؛ اکبر مجدالدین