بررسی و واکاوی نظام ارتباطات برای انتقال اطلاعات محیط زیستی در ایران و موانع پیش رو

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 دانشگاه محیط زیست، ایران

3 کارشناس معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، ایران

چکیده

ارتباطات برای انتقال اطلاعات محیط زیستی، فرایند انتقال اطلاعات بین منابع و گیرندگان اطلاعات محیط زیستی از طریق کانال ها و مجاری ارتباطی است که در این تحقیق هدف بررسی توصیف این فرایند و چالش های پیش روی آن در ایران است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور بودند که داده های تحقیق از 184 نفر از آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که تولید کنندگان اصلی اطلاعات محیط زیستی؛ ادارات کل، سازمان حفاطت محیط زیست و منابع برون سازمانی مانند مراکز دانشگاهی و سازمان های بین المللی هستند و پیام های محیط زیستی بیشتر حاوی اطلاعاتی در مورد آلودگی های محیط زیستی واثرات ناشی از آن است و از طریق مجاری ارتباطی اینترنت، سایت های خبری و کارگاه ها منتقل می شود و غالباً توسط افراد متخصص و مافوق و یا کسانی استفاده می شود. که مشاغل آنها با محیط زیست ارتباط دارد. نتایج همچنین نشان دادکه مهمترین موانع پیش روی فرایند ارتباطات محیط زیستی؛ مدیریت نامناسب، پردازش ناکافی اطلاعات و دسترسی نداشتن به موقع و کافی به اطلاعات می باشدکه دلیل اصلی آن نبود یک دیدگاه سازمانی و فرایندی از سوی مسئولان و مدیران و توانایی ناکافی در پردازش و تلفیق داده ها و افزایش قابلیت کاربردی آنها توسط سایر دست اندکاران محیط زیستی (کارشناسان) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Explore Communication System for Transforming Environmental Information in Iran and Its Obstacles

نویسندگان [English]

  • hadi veidi 1
  • Arash Yousefi 2
  • Fatemeh Arta 3
  • Fariba Hematian 3

چکیده [English]

Environmental communication is the information transfer between sources and recipients of through communication channels. The aim of this study is to investigate the process and its challenges in Iran. Target populations for this study consisted of state environmental experts in the department of environment (N=184), data was collected using the questionnaire tools. Results revealed that environmental messages are mainly about environmental pollutants and its effects, obtained from sources such as field reports, expert’s knowledge and news. They are often transferred through the Internet and workshops. These are applied by superiors and professionals who their jobs are associated with environment. The results also showed that the main obstacles facing the process of environmental communication are poor management, inadequate processing of information and lack of punctually adequate access to the data. Lack of organizational perspectives from officials and managers, insufficient capacity in processing, poor data integration capabilities and increasing their use by environmental experts were the main reasons for communication troubles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • environment
  • information source
  • Message
  • Obstacle
دوره 64، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1390
صفحه 295-311