ارزیابی اثر بام‌های سبز بر دما، رطوبت و غلظت دی‌اکسید‌کربن موجود در هوای شهر تهران و نقش آنها در توسعه پایدار شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران.

2 معاون فضای سبز سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

چکیده

امروزه در شهرسازی نوین، توجه به سرانۀ فضای سبز در محیط­های شهری از مهم­ترین ضوابط شهرسازی و مدیریت شهری به شمار می­آیند، به طوری­که استفادة کاربردی از بام­ها و دیوارها و توسعۀ عمودی فضای سبز می­تواند به عنوان امکان بهره­برداری بهینه از زمین­های شهری و راهکاری برای بهبود کیفیت محیط­زیست این مناطق قلمداد شود،- از این­رو، در پژوهش حاضر تلاش گردید تا اثرات عینی بام­های سبز بر شرایط آب و هوایی و کاهش آلودگی هوا در محیط شهر تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور، دو دستگاه دیتالاگر دما، رطوبت و دی اکسید کربن مدل HD37AB1347 در منطقۀ 17 شهرداری تهران یکی بر روی بام ساختمان دارای پوشش سبز (بام سبز) و دیگری بر روی ساختمانی با پوشش ایزوگام در سه وضعیت مختلف نصب و پارامترهای فوق الذکر در بازۀ زمانی سه ماهه و با فواصل 15 دقیقه­ای اندازه­گیری شد. همچنین دو دستگاه دیتالاگر دما و رطوبت مدل Lufft-Opus10 نیز به طور هم­زمان در داخل ساختمان­ها به منظور سنجش وضعیت هوای داخلی ساختمان­ها نصب گردید. مقادیر به­دست آمده نشان می­دهد که میزان غلظت دی­اکسید­کربن در هوای بالای بام سبز بسته به وضعیت اندازه­گیری بین  20 تا34  قسمت در میلیون، و دمای هوا بین 4/1 تا1/6 درجۀ سلسیوس کمتر از میزان این دو پارامتر در بالای پشت بام مرجع می­باشد. همچنین رطوبت نسبی در تمامی حالات سنجش شده بین 10 تا 5/17 درصد در هوای بالای بام سبز بیشتر از بام مرجع است. علاوه براین، بر اساس نتایج سنجش وضعیت هوای داخلی، ساختمان دارای بام سبز از تعادل حرارت داخلی بیشتری نسبت به ساختمان دارای بام مرجع برخوردار بود اما هیچ روند مشخص و معناداری در رطوبت فضای داخلی دو ساختمان دیده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Green Roofs Impact on Air Temperature, Humidity and Carbon Dioxide Concentration in Tehran and Their Role on Urban Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Masumeh Moghbel 1
  • Mehrnush Ghadimi 1
Ahmadi Masoud, N., Samadi Khadem, Sh., Dargahi, A., 2013.  The importance of green space in the control and reduction of urban air pollution. Third international conference on environment planning and management, University of Tehran (in Persian).
Amiri, L., 2006. The effect of climatic elements in Tehran’s air pollution, Msc. Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran (in Persian).
Arabi, R., Shahidan, M. F., Kamal, M. M., Jaafar, M. F. Z. B., & Rakhshandehroo, M., 2015. Mitigating Urban Heat Island through Green Roofs. Current World Environment, 10(Special Issue 1 (2015)), 918-927.
Carter, T., & Butler, C., 2008. Ecological impacts of replacing traditional roofs with green roofs in two urban areas. Cities and the Environment (CATE), 1(2), 9.
Garrison, N., Horowitz, C., Lunghino, C. A., Devine, J., & Beckman, D.S., 2012. Looking up: how green roofs and cool roofs can reduce energy use, address climate change, and protect water resources in Southern California. Natural Resources Defence Council.
Getter, K.L., Rowe, D.B., 2006. The Role of Extension Green Roofs in Sustainable Development.  HortScience 41(5): 1276-1285.
Green roofs: a resource manual for municipal policy makers. Canada Mortgage and Housing Corporation, 2006.
Jomehpour, M., Mosavarzadeh, S., 2015. Urban Green roof role in sustainable development. First conference on sustainable development of urban green space, Tabriz (in Persian).
Khosravi, M., Ghobadi, A., 2014. Determination of green roof impact on reduction of urban heat island (case study: Karaj). Urban ecology research, second year. No.4, 67-78 (in Persian).
Mahmoudi zarandi, M., Pakari, N., Bahrami, H., 2012. Evaluation of green roof impact on reduction of air temperature. Bagh-e-Nazar. No. 20. 73-82 (in Persian).
Mahmoudi zarandi, M., Pakari, N., 2013. Detailed design of suitable green roof to ruduce building energy consumption. Armanshahr. No. 11. 141-151(in Persian).
Nahrli, D., Abdolahi, M., Valibeigi, M., 2011. Evaluation of the limiting factors of green roof development in Iran Using AHP. Ecology Quarterly. No.6. 89-98 (in Persian).
Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R. R., Doshi, H., Dunnett, N. ... & Rowe, B., 2007. Green roofs as urban ecosystems: ecological structures, functions, and services. BioScience, 57(10), 823-833.
Pompeii II, W. C., 2010. Assessing urban heat island mitigation using green roofs: a hardware scale modeling approach (Doctoral dissertation, SHIPPENSBURG UNIVERSITY).
Yazdandad, H., Emami, S., Hashemi, N., 2010. Environmental values and functions of green roofs on urban sustainable development development. First national conference on urban sustainable, University of Gilan (in Persian).