نویسنده = علیرضا محمدی
عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 429-446

10.22059/jne.2023.355520.2529

کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی


نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به پیامدهای پروژة انتقال آب از سرچشمة رودخانة هلیل‌رود به شهر کرمان

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 219-228

10.22059/jne.2022.349572.2479

علیرضا محمدی


بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به تعارضات انسان-خرس قهوه‌ای در استان فارس و راهکارهای مؤثر برای کاهش تعارض

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 311-323

10.22059/jne.2023.348922.2475

رسول خسروی؛ فاطمه نجابت؛ علیرضا محمدی


تعارض انسان و خرس قهوه‌ای در جنوبی‌ترین حد پراکنش آن در ایران (منطقة شکار ممنوع روشن‌کوه، استان فارس)

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 539-550

10.22059/jne.2022.341994.2426

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه


بررسی دو شکلی جنسی در کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) در ایران

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 269-281

10.22059/jne.2016.58634

محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ محمد زرین تاب