نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حال و گذشته کمرکولی کوچک (Sitta neumayer) در ایران

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 543-554

مسعود یوسفی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حسین آذرنیوند


2. مقایسه کارکرد مدل های مفهومی در شبیه سازی هیدرولوژیک رودخانه

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 509-521

مهدی شیخ گودرزی؛ بهمن جباریان امیری؛ حسین آذرنیوند


3. تغییرات گروه گونه های پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی و مدیریتی در اکوسیستم های کوهستانی زاگرس (مطالعه موردی: بانه)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 197-212

بختیار فتاحی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ پژمان طهماسبی