کلیدواژه‌ها = نیترات
بررسی حذف نیترات از محلول‌های آبی توسط نانوجاذب کاه و کلش گندم

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 572-587

10.22059/jne.2021.325138.2229

ندا بابلی؛ علی بافکار


حذف نیترات از آب و پساب توسط گیاهان آبزی (Myriophyllum spicatum) و (Ruppia maritima)

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 677-686

10.22059/jne.2021.303949.2004

مرتضی دری سده؛ عاطفه چمنی؛ محسن نوروزی مبارکه


ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACS

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 279-294

10.22059/jne.2019.272569.1605

مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ عباسعلی قزل سوفلو


ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 353-364

10.22059/jne.2019.271924.1599

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با استفاده از چغندر‌قند، ذرت علوفه‌ای خرد شده و پوستۀگندم

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 541-548

10.22059/jne.2017.212876.1217

میثم حق شناس؛ جواد مظفری؛ مهدی قبادی نیا