نویسنده = رسول زمانی احمدمحمودی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد شاخص ها در ارزیابی کیفیت و برآورد خطر بوم شناختی بالقوه فلزات در رسوبات سطحی رودخانه بهشت آباد

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 155-167

مهرسا نجفی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ فردین شالویی


2. ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 353-364

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


3. ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به‌منظور شرب و آبزی پزوری، استان چهار محال و بختیاری

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 673-684

فاطمه قائدامینی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ مریم نجفی