نویسنده = اصغر مصلح آرانی
بررسی اثر دود ناشی از احتراق بنزین در موتور بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان آپارتمانی شفلرا (Schefflera arboricola)، بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima) و دیفن باخیا (Dieffenbachia amoena)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 585-597

10.22059/jne.2020.300862.1957

الهام مال وردی؛ اصغر مصلح آرانی؛ سعید شجاعی برجوئی؛ محمدرضا سرافراز


مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و زیتون (Olea europaea) به منظور کاربرد در فناوری گیاه‌پالایی

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-123

10.22059/jne.2018.24180.

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند


مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی تحت تنش نانوذرات سولفید کادمیم

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 659-672

10.22059/jne.2017.208328.1193

سیما عبدی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ علی جبالی


بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1027-1039

10.22059/jne.2017.118581.866

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده