مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و زیتون (Olea europaea) به منظور کاربرد در فناوری گیاه‌پالایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد- ارشد جنگلداری

3 یزد- دانشگاه یزد

4 خرم آباد- اداره منابع طبیعی

چکیده

پژوهشی با هدف بررسی تأثیر کاربرد غلظت‌های مختلف سرب ( 0 (شاهد)، 200، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) بر جذب آن در دو گیاه سرو (Thuja orientalis) و زیتون(Olea europaea) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سرب غلظت این عنصر در دو گیاه افزایش یافت. بالاترین میزان غلظت سرب در ریشه زیتون در غلظت 1000 حدود mg/kg 101 بود که mg/kg 38 ( 6/37 درصد) آن به برگ‌ها منتقل شد. بالاترین میزان غلظت سرب در ریشه سرو در غلظت 500 حدود mg/kg 235 بود که mg/kg 30 ( 7/12 درصد) آن به برگ‌ها منتقل شد. همچنین میزان پرولین در گیاه سرو در دو غلظت 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر به طور معنی‌داری بیشتر از 200 میلی‌گرم بر لیتر و شاهد بود. پرولین و قند‌های محلول در گیاه زیتون فقط در غلظت 200 میلی‌گرم بر لیتر سرب افزایش یافت. با افزایش غلظت سرب میزان قند‌های محلول در گیاه سرو نیز افزایش نشان داد و بیشترین میزان قند در غلظت 500 میلی‌گرم بر لیتر مشاهده شد. طی آزمایش مجزا بر روی نمونه خاک به کار رفته در گلدان‌های کشت زیتون و سرو، ضرایب معادله هم حرارت جذب لانگمویر به دست آمد. نتایج این آزمون نشان داد در شرایط خاکی این آزمایش حداکثر مقدار جذب سزب 1000 میلی‌گرم در یک کیلوگرم خاک است. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می‌رسد که دو گیاه مورد مطالعه تحت شرایط این آزمایش قادر به رشد در خاک‌ آلوده به سرب بودند و در این میان عملکرد سرو بهتر بود. انجام تحقیقات بیشتر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison between Thuja orientalis and Olea europaea in Pb accumulation and their applications for phytoremediation.

نویسندگان [English]

  • Asghar Mosleh arany 1
  • Mehri khosravi 2
  • Hamid Azimzadeh 3
  • Hamid sovdae zadeh 3
  • Asghar Sepahvand 4
چکیده [English]

This research was done to compare Pb accumulation in Myrtus communis and Pinus brutia in different concentration (0, 200, 500 and 1000). Results showed Pb accumulation in root and leave of Olea europaea increased with increasing Pb concentration. The highest Pb accumulation in root of Olea europaea in concentration of 1000 was equal to 101 mg/kg, that of this only 38 mg/kg (37.6 percent) transferd to leaves. The highest Pb accumulation in root of Thuja orientalis in concentration of 500 mg/kg was equal to 235 mg/kg, that of this only 30 mg/kg (12.5 percent) transferd to leaves.. proline significantly increased in Thuja orientalis in Pb concentration of 500 and 1000 mg/kg. Proline and soluble sugar increased in Olea europaea only in Pb concentration of 200 mg/kg. Sugar soluble increased in Thuja orientalis only in Pb concentration of 500 mg/kg. The solouble sugar increased with increasing Pb concentration in Thuja orientalis and the highest sugar was measured in 500 mg/l. For determining the maximum Pb adsorbed with soil, Langmuier isothermal adsorption equation constants were calculated. The result detects, Maximum Pb adsorbed by soil is at about 1000 mg/kg. It is concluded that under condition of this experiment both plants are able to grow in Pb-contaminated soil and Thuja orientalis did better work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olea europea
  • proline
  • lead
  • Phytoremediation
  • Thuja orientalis