نویسنده = علیرضا سفیانیان
بررسی تأثیر سطوح ریسک و جبران بر روی نتایج ارزیابی قابلیت اراضی در محیط فازی (مطالعة موردی: زیر حوضة پلاسجان)

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 843-855

10.22059/jne.2017.229949.1356

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی


اثر تغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-20

10.22059/jne.2016.58638

فاطمه باطنی؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ نوراله میرغفاری


بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 559-572

10.22059/jne.2015.56929

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی