نویسنده = سیما فاخران اصفهانی
ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

دوره 72، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 113-127

10.22059/jne.2018.250638.1469

فروغ گودرزی؛ محمودرضا همامی؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران


اثر تغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-20

10.22059/jne.2016.58638

فاطمه باطنی؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ نوراله میرغفاری


بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 559-572

10.22059/jne.2015.56929

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی