نویسنده = سیما فاخران اصفهانی
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-127

فروغ گودرزی؛ محمودرضا همامی؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران


2. اثر تغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20

فاطمه باطنی؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ نوراله میرغفاری


3. بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 559-572

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی