نویسنده = قاسمپوری، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین، مطالعه موردی: گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 465-478

آسیه علی اکبری؛ محمودرضا همامی؛ رسول خسروی؛ سید محمود قاسم پوری


2. ارزیابی روشهای شمارش گروه‌های سرگین برای برآورد فراوانی گوزن زرد ایرانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمودرضا همامی؛ آسیه علی اکبری؛ رسول خسروی؛ محمود قاسمپوری