شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران عمومی و مناطق گردشگری محور کرج-چالوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست، کرج

2 استادیار گروه محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط‌زیست، کرج

چکیده

اﻣﺮوزه ﮔﺮاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴت­ﻫﺎی ﺗﻔﺮﺟﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ رﺷﺪ ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد دارد. یکی از جنبه­های مهم که شاید بتوان آن را مهم­ترین عامل در شکل­گیری و موفقیت یا عدم­موفقیت گردشگری در هر منطقه­ای دانست، توجه به خصوصیات، ویژگی­ها و تقاضای گردشگران و نیاز­های تفریحی و تفرجی مناطق است. هدف این تحقیق، ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران منطقۀ جاده­چالوس است. در این راستا از مطالعات اجتماعی و قضاوت­های ارزشی جهت بررسی ویژگی­های فردی گردشگران و عوامل تأثیرگذار در رضایتمندی گردشگران استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در نرم­افزار spss محاسبه گردید که میزان این ضریب برای جامعۀ گردشگران عمومی، 79/0 و جامعۀ گردشگران مناطق گردشگری 73/0 برآورد گردید. سپس میزان همبستگی عوامل مورد بررسی با رضایتمندی گردشگران از طریق محاسبۀ ضریب همبستگی اسپیرمن در spss مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه­وتحلیل آزمون فرضیه­ها نشان می­دهند که بین 4 عامل کیفیت خدمات، کیفیت رفتار میزبان، کیفیت محیطی و کیفیت مدیریت و برنامه­ریزی با میزان رضایتمندی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد اما برای گردشگران عمومی جاده­چالوس عدم رابطۀ معنی­دار در سطح اطمینان 95 درصد بین ارتقاء کیفیت مدیریت و برنامه­ریزی با رضایتمندی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of affecting factors on satisfaction of general tourists and tourists of recreational regions in Karaj- Chalous Road

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Khaleghpanah 1
  • Ali Jahani 2
1 MSc student of Environmental, land-use planning Branch, College of Environment, Karaj
2 Assistant professor of Natural Environment and Biodiversity Department, College of Environment, Karaj
Akhoondi, L., Arjmandi, R., Danehkar, 2015. A Investigation the Tourist’s Perception about improvement of Tourism Benefits in Karaj- Chalous Road’s Resorts; Sustainability, development and environment. 2 (1): 57-70. (in Persian).

Aminbidokhti, A.A., Nazari, M., 2009. The role of marketing in tourism development. management vision. 9 (32): 49-68. (in Persian).

Chen, C.M., Lee, H.T., Hua chen, S., and Hung Hung, 2011. Tourist Behavioural Intention in Relation to Service Quality and Customer Satisfaction in Kinmen National Park. Taiwan, International Journal of Tourism Research. 13 (5):. 416-432.

Hajinezhad, A., ahmadi, A., 2010. Study the satisfaction level of tourists about tourism. welfare and settlement facilities and services of city of Baneh; Articles of 4th International Congress of Islamic Geographers. (in Persian).  

Kazemi, M., 2008. Analyzing the perception of Zahedan citizens about tourism development of Chabahar; Geography and Development. 6 (12): 81-100. (in Persian).

Mehrani, H., 1995. Effects of marketing on attracting tourists to Iran more than Persian Gulf countries. Msc Thesis. Business Administration group. University of Allameh Tabatabaei. (in Persian).

Meliou, E., and Maroudas, L., 2010. Understanding Tourism Development: A Representational Approach, Tourisms. An International MuHidisciplinary Journal Of Tourism. 5 (2): 115-127.

Soleimani, M., Skandarpour, M., Barghamdi, M., Fanni, Z., 2012. Assessing of satisfaction level of tourists in city of Gorgan; Tourism Management Studies quarterly journal. 7th year. 7 (20): 31-48. (in Persian).

Tsiotsou, R., and Vasioti, E., 2006. Using Demographics and Leisure Activities to Predict satisfaction whit Tourism services in Greece. Journal of Hospitality and Leisure Marketing. 14 (2): 69-82.