کلیدواژه‌ها = فلز سنگین
ارزیابی شاخص‌های ریسک سلامت اکولوژیک و انسانی فلزات (کادمیوم و سرب) در گرد و غبار ریزشی ساختمان‌های دانشگاه علوم و تحقیقات

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 271-283

10.22059/jne.2022.348809.2472

پرستو عسگری؛ لعبت تقوی؛ علی ماشینچیان مرادی


بررسی و ارزیابی عملکرد جاذب های طبیعی ساقه، برگ و ریشه زرشک در حذف کروم از پساب

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 453-463

10.22059/jne.2018.244885.1443

علی شهیدی؛ زهرا زراعتکار؛ اکبر محمدی


حذف فلزات سنگین از پساب توسط نانوکامپوزیت کیتوزان – رس

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 669-679

10.22059/jne.2016.61871

زینب رحیمی زاده؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی


بررسی غلظت عناصر کادمیم، کروم و نیکل در جوامع درشت بی مهرگان بسترزی خوریات موسی و همبستگی آن با غلظت فلزات در رسوب

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 681-696

10.22059/jne.2016.61873

سهیل سبحان اردکانی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ راضیه مشعل پور فرد


مقایسة تجمع ‌زیستی فلزات سنگین روی (Zn) و کروم (Cr) در اندام‌های داخلی ماسل آب شیرین Anodonta cygnea (Bivalvia: Unionidae)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 677-686

10.22059/jne.2015.56939

فاتح معزی؛ آرش جوانشیر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


حذف فلزات سنگین Cr(VI و Zn(II از پساب توسط پوسته برنج

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 315-327

10.22059/jne.2012.29786

حسن پرویزی مساعد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ امیرحسین حمیدیان