کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
چالش‏های توسعه کسب و کارهای سازگار با محیط زیست (سبز) در بخش کشاورزی شهرستان باوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1403

10.22059/jne.2024.368684.2626

مسلم سواری


ارزیابی رد پای بوم شناختی و ظرفیت زیستی، ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22059/jne.2024.374650.2658

آزاده کریمی؛ محمدتقی دستورانی


محاسبه توان، انرژی و حرارت تولیدی و مصرفی در فناوری‌های مختلف تیمار پسماند جامد شهری با احتساب بازیافت- مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 649-663

10.22059/jne.2021.308017.2050

سیدامیر حسینی لرگانی؛ شاهین رفیعی؛ سید سعید محتسبی


بررسی اثر آشفتگی‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از فعالیتهای انسانی بر عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شاخص(HANNP) (منطقه مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 471-484

10.22059/jne.2020.302211.1982

آصف درویشی؛ مریم یوسفی؛ نغمه مبرقعی دینان


شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان

دوره 73، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 313-326

10.22059/jne.2020.293109.1856

مسلم سواری؛ زینب اسدی


کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 437-451

10.22059/jne.2018.219125.1266

کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی


توسعه مدلی برای برنامه ریزی توسعه با تأکید بر پارامتر های محیط زیست، انرژی و اقتصاد مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 169-184

10.22059/jne.2018.210832.1204

جلال رضائی نور؛ مهران سلطانی؛ محسن عاقلان