شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی زنان روستایی بالای 15 سال در استان لرستان بود (N= 231000). حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران 235 نفر با روش طبقه‏بندی با انتساب متناسب (براساس سطح جنگل) برآورد گردید. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه بود. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن از طریق برآورد مدل اندازه‏گیری و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده‏های پژوهش با استفاده از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربات جزئی و با کمک نرم‏افزارهای SmartPls3.0‌ و SPSS19‌ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مقایسه میانگین‏ها نشان داد افرادی که دوره‏های ترویجی حضور داشته‏اند و از تحصیلات بالاتری برخوردار بودند، نوع نظام بهره‏برداری مشاعی و تعاونی دارند و فاصله مزرعه آنان با جنگل بیشتر از دو کیلومتر بود رفتار جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی را بیشتر انجام می‏دهند. علاوه بر این، نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده و تمایل قادرند 4/73 درصد از تغییرات متغیر رفتار زنان روستایی در جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Rural Women's Behavior to Prevent Forest Land Use Changes in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • moslem savari 1
  • zinab asadi 2
1 ramin
2 MsC
چکیده [English]

The study was conducted with the aim of Identifying Factors Affecting Rural Women's Behavior to Prevent Forest Land Use Changes in Lorestan Province. The statistical population included all rural women over 15 years in Lorestan province (N= 231000). A questionnaire was used to collect data. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by evaluating measurement model and using Cronbach’s alpha coefficient. Data were then analyzed using partial least squares structural equation modelling by the help of SmartPLS3.0 SPSS19 and software. The results showed that all predictor variables in the theory of planned behavior have a positive and significant relationship with the behavior of rural women to prevent forest degradation. Also, structural equation modeling results that explain variables such as attitude, subjective norm, perceived behavior control and tendency are able to explain 73.4% of the variations of rural women's behavior change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use
  • rural women
  • Sustainable Development
  • Forest
  • Sustainable Livelihood