نویسنده = سید حمید متین خواه
نقش نوارهای سپر ساحلی (Riparian Buffer zone) در کاهش نیتروژن حاصل از کاربری کشاورزی (مطالعه موردی: زمین کشاورزی حاشیه زاینده رود اصفهان)

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 821-833

10.22059/jne.2016.61882

پردیس گودرزیان؛ محمد رضا یزدانی؛ سید حمید متین خواه


بررسی برخی مشخصات فیزیولوژیک درختان و درختچه‌های رایج در فضاهای سبز شهری

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 505-517

10.22059/jne.2016.59761

سید حمید متین خواه؛ مینا اورنگی


تعیین معیارهای زیستی نشان‏دهندة تنش آلودگی هوا بر درخت چنار (Platanus orientalis L.)

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 65-78

10.22059/jne.2014.51000

زینب رفیعی؛ نورالله میرغفاری؛ سید حمید متین خواه


بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ زاگرسی جهت معرفی و ایجاد تنوع در فضای سبز شهری

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 311-318

10.22059/jne.2013.36329

عاطفه شهبازی؛ سید حمید متین خواه؛ مریم رهنمون فر