نویسنده = بیت الله محمودی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-663

بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت


2. برآورد تغییرات سطح پوشش جنگل در پهنه‌های توپوگرافیک استان مازندران‌

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 333-341

بیت الله محمودی؛ محمدرضا مروی مهاجر مروی مهاجر؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی