نویسنده = یوسفی روبیات، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 971-983

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی