نویسنده = یوسفی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‏ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 201-212

فاطمه جهانی شکیب؛ افشین دانه کار؛ مهدی عالی پور؛ الهام یوسفی