نویسنده = رضایی، حمید رضا
تعداد مقالات: 3
1. فیلوژنی و تنوع ژنتیکی کل و بز (Capra aegagrus (Erxleben, 1777 در استان مازندران بر اساس ژن ناحیه ی D-Loop میتوکندریایی

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 315-327

سیده مژگان حسینی حیدری؛ سعید نادری؛ حسن رجبی مهام؛ حمیدرضا رضایی


2. بررسی ساختار ژنتیکی روباه معمولی(Vulpes vulpes) در مرکز ایران با استفاده از توالی ژن ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 917-933

جلیل ایمانی هرسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری؛ حسین وارسته مرادی


3. تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-21

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی