تأثیر گروه سنی، جنسیت و شاخص‌های وضعیت بدن در غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، واخد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

از میان گونه‌های پرندگان آبزی، اردک سرسبز Anas platyrhynchos مدل زیستی مناسبی برای تحقیقات سم‌شناسی اکولوژیکی فلزات سنگین به شمار می‌رود. از بین اندام‌ها، استفاده از پرها به‌عنوان اندیکاتور زیستی و نوعی روش غیرکشنده و غیرمخرب در ارزیابی آلودگی فلزات سنگین بسیار متداول است. با توجه به تناقض‌ نتایج تحقیقات مختلف در رابطۀ بین غلظت فلزات سنگین با سن، جنس و وضعیت‌های مختلف بدنی پرندگان، این تحقیق انتخاب شده است. نمونه‌برداری از 30 اردک سرسبز در پاییز و زمستان 1398 در دامگاه فریدون‌کنار با روش زنده‌گیری دوما انجام گرفت. نمونه‌ها براساس رنگ منقار و شاهپرهای بال و پر به نر و ماده و بالغ و نابالغ تفکیک شدند و پارامترهای طول تارس، طول بال، طول دم، طول سر، طول بدن و وزن بدن به‌عنوان شاخص‌های وضعیت بدن اندازه‌گیری شدند. سپس با نیم گرم از پر قسمت‌های سینه‌ای، هضم نمونه‌ها با اسید نیتریک و هیدروژن پراکسید انجام گرفت و فلزات سنگین به‌وسیلۀ دستگاه جذب اتمی مدل MP-AES 4100 قرائت شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌دار آماری در غلظت فلزات سنگین بین جنس‌های نر و ماده مشاهده نشد (کادمیوم: 0/558= P و سرب: 0/215=P). این اختلاف غلظت فلزات بین بالغان و نابالغان نیز از نظر آماری معنی‌دار نبود (کادمیوم: 0/673= P و سرب: 0/214=P). پارامترهای وضعیت بدن (طول دم، طول بدن و وزن بدن) نیز اثر معنی‌داری بر غلظت کادمیوم (به‌ترتیب 0/385=P= 0/299، P= 0/547 ،P) و سرب (‌به‌ترتیب 0/554=P= 0/185 ،P‌=0/377 ،P) در بافت پر نداشته‌اند. تحقیق حاضر نشان داد که غلظت سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز وابسته به جنس، گروه‌های سنی و شاخص‌های وضعیت بدن نیست. تحقیقات طولانی‌مدت، بهتر می‌تواند این اثرها و سازوکار‌های آنها را در بافت پرِ گونه‌های پرندگان مشخص کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of age group, sex, and body condition indices on the concentration of heavy metals (Pb, Cd) in Mallard's feather

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghahraman Poori 1
  • Azita Kooshafar 2

1 Masters Graduate, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Mallard (Anas platyrhynchos) is a suitable biological model for studying ecotoxicology in heavy metals among all the water birds. When it comes to choosing an appropriate organ, using feathers is a common biological indicator and non-lethal (non-destructive) technique in the evaluation of heavy metals pollution. Having considered the contradictory results about the variation of heavy metals concentration due to body indices, age, and gender conditions, the present study was designed. Accordingly, the sampling was accomplished in autumn and winter 2019-2020, capturing 30 mallards based on applying the Duma method in the Fereydunkenar region. The individuals were first identified regarding the beak and plumage into male/female as well as adult/immature species and then the body indexes of tarsus length, wing length, tail length, head length, body length, and body weight were measured. The digestion was conducted (putting a weight of 0.5 gr of the breast feathers into nitric acid and hydrogen peroxide) and heavy metals concentrations were afterward measured using atomic spectroscopy, MP-AES 4100 model. The results indicated there were no significant differences in heavy metals concentration referring to gender status (Cd: P= 0.558, Pb: P=0.215) and maturity (Cd: P= 0.673, Pb: P=0.214). Likewise, the body condition parameters including tail length, body length and body weight had also no significant effect on Cd (P=0.385; P= 0.299; P= 0.547) and Pb (P=0.554; P= 0.185; P= 0.337) concentrations, respectively. Concluding the results, the current study indicates Pb and Cd concentrations in Mallard’s breast feathers are not dependent on gender, age groups, and body condition indices. However, long-term studies can better clarify these effects and mechanisms in bird species feathers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal pollution
  • Breast feather
  • Waterbirds
  • Bioindicator
  • Fereydunkenar
Abbasi, N.A., Jaspers, V.L., Chaudhry, M.J., Ali, S., Malik, R.N., 2015. Influence of taxa, trophic level, and location on bioaccumulation of toxic metals in bird's feathers: a preliminary biomonitoring study using multiple bird species from Pakistan. Chemosphere 120, 527-537.
Ahmadpour, M., Hoseini, S.H., Ahmadpour, M., Mashrofeh, A., Sinkakarimi, M.H., Ghasempouri, S.M., Pourkhabbaz, A.R., Eskandari, T., 2013. Assessment of mercury concentration in feathers of six species of waterbirds in Southern Caspian Sea Wetlands. Podoces 8, 38-44.
Alipour, H., Solgi, E., Majnoni, F., 2016. Concentrations of Heavy Metals in tissues of the Mallard Anas platyrhynchos in Kanibarazan, northwestern Iran. Podoces 11, 35-42.
Aubrecht, G., Holzer, G., 2000. Stockenten: Biologie, Ökologie, Verhalten. Österr. Agrarverlag, Leopoldsdorf.
Binkowski, L.J., Sawicka-Kapusta, K., 2015. Lead poisoning and its in vivo biomarkers in mallard and coot from two hunting activity areas in Poland. Chemosphere 127, 101-108.
Bortolotti, G.R., Barlow, J.C., 1988. Some sources of variation in the elemental composition of Bald Eagle feathers. Canadian Journal of Zoology, 66, 1948-1951.
Burger, J., 1994. Metals in Avian Feathers: Bioindicators of Environmental Pollution, Reviews of Environmental Toxicology 5, 197-306.
Burger, J., Pokras, M., Chafel, R., Gochfeld, M., 1994. Heavy metal concentrations in feathers of common loons (Gavia immer) in the Northeastern United States and age differences in mercury levels. Environmental Monitoring and Assessment 30, 1-7.
Burger, J., 2007. A framework and methods for incorporating gender-related issues in wildlife risk assessment: Gender-related differences in metal levels and other contaminants as a case study. Environmental Research 104, 153-162.
Burger, J., Gochfeld, M., 1991. Lead, Mercury, and Cadmium in Feathers of Tropical Terns in Puerto Rico and Australia. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 21, 311-315.
Burger, J., Gochfeld, M., 1997. Age differences in metals in the blood of herring (Larus argentatus) and franklin’s (Larus pipixcan) gulls. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 33(4), 436-440.
Burger, J., Gochfeld, M., 1999. Heavy metals in Franklins gull tissues: age and tissue differences. Environmental Toxicology and Chemistry, 18, 673-678.
Carney, S.M., 1992. Species, age, and sex identification of ducks using wing plumage. U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, D.C., USA.
Castro, I., Aboal, J.R., Fernández, J.A., Carballeira A., 2011. Use of Raptors for Biomonitoring of Heavy Metals: Gender, Age and Tissue Selection. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 86, 347-351.
Dauwe, T., Janssens, E., Eens, M., 2006. Effects of heavy metal exposure on the condition and health of adult great tits (Parus major). Environmental Pollution (Barking, Essex: 1987) 140, 71-78.
Debacker, V., Jauniaux, T., Coignoul, F., Bouquegneau, J., 2000. Heavy Metals Contamination and Body Condition of Wintering Guillemots (Uria aalge) at the Belgian Coast from 1993 to 1998. Environmental Research 84, 310-7.
Depledge, M.H., Weeks, J.M., Bjerregaard, P., 1993. Heavy metals. In: Calow, P. (Ed.), Handbook of Ecotoxicology, vol. 1. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England, pp. 79e105.
Dzubin, A., Cooch, E.G., 1992. Measurements of geese: general field methods. California Waterfowl Association, Sacramento CA.
Eskildsen, J., Grandjean, P., 1984. Lead exposure from lead pellets: age-related accumulation in mute swan. Toxicology Letters 21, 225-229.
Florijancic, T., Opacak, A., Boskovic, I., Dinko, J., Siniša, O., Tanja, B., 2009. Heavy metal concentrations in the liver of twowild duck species: Influence of species and gender. Italian Journal of Animal Science 8, 222-224.
Furness, R.W., 1993. Birds as monitors of pollutants. In: R.W. Furness and J.J.D.Greenwood (Eds.). Birds as monitors of environmental Change. Chapman and Hall, London p. 86-143.
Furness, R.W., 1996. Cadmium in birds. In: Beyer WN, Heinz GH, Redmon-Norwood AW, editors. Environmental contaminants in wildlife: interpreting tissue concentrations. Boca Raton, FL: CRC Press, pp: 389-404.
Gerbersmann, C., Heisterkamp, M., Adams, F.C., Broekaert, J.A.C., 1997. Two methods for the speciation analysis of mercury in fish involving microwave-assisted digestion and gas chromatographyatomic emission spectrometry. Analytica Chimica Acta 350, 273-285.
Goyer, R.A., Klaassen, C.D., Waalkes, M.P., 1995. Metal toxicology. San Diego, CA: Academic Press.
Hamesadeghi, Y., Rahmania, R., Mansouri, A., 2019. Coot, Fulica atra, and Mallard, Anas platyrhynchos as indicators of mercury contamination in Zarivar wetland from Western of Iran. Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management 11, 100197.
Haywood, S., Perrins, C.M., 1992. Is clutch size in birds affected by environmental conditions during growth? Proceedings of the Royal Society of London B 249, 195-197.
Hughes, K.D., Ewins, P.J., Clark, K.E., 1997. A comparison of mercury levels in feathers and eggs of osprey (Pandion haliaetus) in the North American Great Lakes. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 33, 441-452.
Ishii, C., Ikenaka, Y., Nakayama, S.M.M., Mizukawa, H., Yohannes, Y.B., Watanuki, Y., Fukuwaka, M., Ishizuka, M. 2017. Contamination status and accumulation characteristics of heavy metals and arsenic in five seabird species from the central Bering Sea. Journal of Veterinary Medical Science 79(4), 807-814.
Kalisinska, E., Salicki, W., Mysłek, P., Kavetska, K., and Jackowski, A., 2004. Using the Mallard to biomonitor heavy metal contamination of wetlands in north-western Poland. The Science of the total environment 320, 145-61.
Keith, J. O., Bruggers, R.L., 1998. Review of hazards to raptors from pest control in Sahelian Africa. Journal of Raptor Research, 32, 151-158.
Krapu, G., Pietz, P., Brandt, D., Jr, R., 2000. Factors Limiting Mallard Brood Survival in Prairie Pothole Landscapes. Journal of Wildlife Management 64, 553-561.
Lucia, M., Andre, J., Gontier, K., Diot, N., Veiga, J., Davail, S., 2010. Trace element concentrations (mercury, cadmium, copper, zinc, lead, aluminium, nickel, arsenic, and selenium) in some aquatic birds of the southwest Atlantic coast of France. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 58(3), 844-853.
Mance, G., 1990. Pollution threat of heavy metals in aquatic environmental, Elsvier science publishersLTD, pp: 32-123.
Manjula, M., Mohanraj, R., Prashanthi Devi, M., 2015. Biomonitoring of heavy metals in feathers of eleven common bird Species in urban and rural environments of Tiruchirappalli, India. Environmental Monitoring and Assessment 187, 267.
Mansouri, B., Hoshyari, E., 2012a. Nickel concentration in two bird species from Hara Biosphere Reserve of southern Iran. Chinese Birds 3(1), 54-59.
Mansouri, B., Babaei, H., Houshyari, E., 2012b. Heavy metal contamination in feathers of Western Reef Heron (Egretta gularis) and Siberian gull (Larus heuglini) from Hara biosphere reserve of Southern Iran. Environmental Monitoring and Assessment 184(10), 6139-6145.
Mansouri, B., Majnoni, F., 2014. Comparison of the metal concentrations in organs of two bird species from western of Iran. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 92, 433-439.
Mateo, R., Green A.J., Lefranc, H., Baos, R., Figuerola, J., 2007. Lead poisoning in wild birds from southern Spain: a comparative study of wetland areas and species affected, and trends over time. Ecotoxicology and Environmental Safety 66, 119-126.
Mukhtar, H., Chan, C.Y., Lin, Y.P., Lin, C.M., 2020. Assessing the association and predictability of heavy metals in avian organs, feathers, and bones using crowdsourced samples, Chemosphere 252,126583.
Plessi, C., Jandrisits, P., Krachler, R., Keppler, B., Jirsa, F., 2017. Heavy metals in the mallard Anas platyrhynchos from eastern Austria. Science of the Total Environment 580, 670-676.
Óvári, M., Laczi, M., Török, J., Mihucz, V., 2016. Elemental composition in feathers of a migratory passerine for differentiation of sex, age, and molting areas. Environmental Science and Pollution Research 25, 2021-2034.
Sadeghi, M., Ghasempouri, S.M., Bahramifar, N., 2019. Xenobiotic and essential metals biomonitoring by feathers: molting pattern and feather regrowth sequence in four dominant waterfowl. International Journal of Environmental Science and Technology 16, 125-134.
Sinkakarimi, M.H., Hassanpour, M., Pourkhabbaz, A.R., Błaszczyk, M., Paluch, J., Binkowski, L.J. 2016. Trace element concentrations in feathers of five Anseriformes in the south of the Caspian Sea, Iran. Environmental Monitoring and Assessment 188, 22.
Sinkakarimi, M.H., Binkowski, L.J, Hassanpour, M, Rajaei, G, Ahmadpour, M., Levengood, J.M., 2018. Metal concentrations in tissues of gadwall and common teal from: Miankaleh and Gomishan international wetlands. Iran Biological Trace Element Research 185(1), 177-184.
Solgi, E., Mirzaei-Rajeouni, E., Zamani, A., 2020. Feathers of Three Waterfowl Bird Species from Northern Iran for Heavy Metals Biomonitoring. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 104, 727-732.
Thyen, S., Becker, P.H., Behmann, H., 2000. Organochlorine and mercury contamination of little terns (Sterna albifrons) breeding at the western Baltic Sea, 1978-96. Environmental Pollution 108, 225-238.
Zverev, V.E., 2009. Mortality and recruitment of mountain birch (Betula pubescens ssp czerepanovii) in the impact zone of a copper-nickel smelter in the period of significant reduction of emissions: the results of 15-year monitoring. Russian Journal of Ecology 40, 254e260.