تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران در جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند ارزیابی و آمایش محیط زیست

2 دانش آموخته ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ریشه مسائل محیط‌زیستی امروز را می‌توان در‌ رفتارهای غیر‌مسئولانه‌ی انسان‌ها با محیط‌زیست دانست. این رفتارها نیز تحت ‌تأثیر عوامل مختلف در محیط‌ بروز می‌نمایند. محیط‌‌های طبیعی و انسانی زمینه‌ساز فعالیت‌های گردشگری هستند و ممکن است رفتارها و فعالیت‌های تفریحی نامناسب گردشگران تأثیر منفی بگذارد و آنها را در معرض آسیب قرار دهد. این پژوهش با هدف مدلسازی رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران در شهرستان بیرجند انجام شده است. در روش کار این پژوهش به‌منظور سنجش رفتار گردشگران (متغیر وابسته)، متغیرهای موثر ادراکی، رضایت، نگرش و درگیری فعال (متغیرهای مستقل) از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران در جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی شهرستان بیرجند ارزشیابی شده‌اند. بدین ترتیب بعد از تکمیل پرسشنامه از در جامعه گردشگران شهرستان بیرجند در شش ماهه ابتدای سال 1398، نتایج به روش رگرسیونی خطی با نرم‌افزار SPSS 13.0 تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل آزمون‌های اسپیرمن و پیرسون حاکی از همبستگی بالا بین متغیرهای مورد مطالعه بود. در مدل رفتاری بدست آمده از تحلیل رگرسیونی در جامعه گردشگران بیرجند نشان داد که دو متغیر ادراک گردشگران و رضایت آنها از مکان‌های گردشگری و جاذبه‌های طبیعی بیرجند تأثیر زیادی بر رفتار آنها می‌گذارد. درحالی‌که متغیرهای نگرش و درگیری فعال در مدل رفتاری بی‌تأثیر بودند. در این مدل رفتاری میزان R و R2 بترتیب مقدار 99/0 و 98/0 بدست آمد که بیانگر قدرت برازش بالای مدل است. از نتایج دیگر این تحقیق، معنادار بودن تفاوت رفتاری در جنسیت، سن و میزان تحصیلات در جامعه گردشگران مورد مطالعه است. به‌نظر می‌رسد رفتار محیط‌زیستی گردشگران ناشی از متغیرهای درون‌گرایانه افراد بوده است. بنابراین لازم است به‌منظور تقویت رفتار مسئولانه در گردشگران و ایجاد نگرش و درگیری فعال، اقدامات آموزشی و ترویجی از سوی سازمان‌های مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regression analysis of environmental effective factors on tourists’ behaviors in Birjand natural and cultural attractions

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jahanishakib 1
  • Delaram Bakhshi 2
1 Assistant Professor, Faculty of environment, University of Birjand
2 Msc. of environmental education, University of Tehran
چکیده [English]

The base of current environmental problems can be addressed in irresponsible behavior humans around nature. These behaviors appear that are influenced by different factors in the environment. The natural and humanity are bedded of tourism activities. Then maybe behaviors and unsuitable tourism activities have negative impacts and subject to vulnerable them. This research aim to modeling the environmental behaviors of tourists in Birjand city was applied. In the method of this research In order to assess the behaviors of tourists (dependent variable) evaluate the influenced factors such as cognition, satisfaction, theory, and involvement activity (independent variables) using spread the questionnaires among tourist in Birjand natural and cultural attractions. So, after the query of the tourist’s community in Birjand city during the first six months of 1398, the results were analyzed by linear regression with SPSS 13.0 software. Analyze of Spearman and Pearson were appeared the high correlation among the studied factors. In achieved behavior model from regression analysis in tourist’s community showed the cognition of tourists and their satisfaction of tourism places and natural attractions have a high impact on behavior. While the theory and involvement activity have no impact on the behavior model. In this behavior model, the value of R and R2 achieved 0.99 and 0.98 respectively that shown the high prediction power of the model. The others of the result’s research are a significant effect on behavior in gender, age and education levels in the studied tourist community. It seemed the environmental behavior was due to subjectivism factors. So, it needs to execute to improve the responsible behavior in tourists and create the theory and involvement activity, education and promotion measures of the relevant organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior model
  • Environmental cognition
  • Tourist
  • Regression
  • birjand