بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه تالاب آلماگل نسبت به برخی از عوامل محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

2 استاد گروه زیست شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

3 دانشیار گروه مرتعداری، دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تخریب زمین در اکوسیستم­های خشک و نیمه­خشک به عنوان یکی از مشکلات عمدۀ زیست محیطی در قرن بیست و یکم است که بر جمعیت جهان اثرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهم­ترین عوامل محیطی مؤثر در تفکیک تیپ‎های رویشی اراضی اطراف تالاب آلماگل است. نمونه­برداری به روش سیستماتیک ‐ تصادفی انجام شد. برای تعیین همبستگی عوامل محیطی با پوشش گیاهی و در ارتباط با ویژگی­های محیطی از آنالیز تطبیق متعارفی و برای رج­بندی تیپ­های رویشی از آنالیز خوشه­ای با استفاده از نرم افزار CANOCO وPC – ord  استفاده شد. نتایج آنالیز خوشه­ای در 50 درصد تشابه هفت گروه گیاهی به­دست آمد و نتایج آنالیز تطبیق متعارفی نشان می­دهد که گیاهان پاسخ متفاوتی به عوامل محیطی می­دهند؛ به­طوری­که گرو­ه­های گیاهی تشکیل دهنده اجتماعات گیاهی از عوامل محیطی یکسانی متاثر می­شوند. رستنی­های رطوبت پسند و رطوبت گریز کاملا از هم مجزا شده است. رطوبت پسند­ها شامل : Rumex acctatus، رطوبت گریز­ها شامل: Artemisia siberi, Hordeum morinum اجتماعات در دامنه­ها و در ارتفاع شامل: Salsola turcomaniea, Phalaris minor اجتماعات شور پسند شامل:Salicornia europae, Salsola aurontiaceae  اجتماعات غیر­شور:  Plantago cornopus, Juncus inflexus را شامل می­شود. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل محیطی بر استقرار و پراکنش موزاییکی جوامع گیاهی مؤثر است و مهم­ترین عوامل موثر بر تفکیک جوامع گیاهی اسیدیته و شوری خاک هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of changes in relation to some circumferential factor of Almagol lagoon

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baluchi 1
  • mahlagha ghorbanli 2
  • 1 2 3
1 ش
2 1
3 2
چکیده [English]

Destruction the earth in the arid and semi-arid ecosystems is considered as an environmental serious problem in 21th century that effect on the universe population.. The purpose of the present research is study the relationshipp between vegetation and soil feature, determine the most important environmental factors on separate types of eruption on the suberb lands of Alma Gol Pond. The sampling done randomly. To determine the correlation between environment and vegetation, for environmental facters used canoncial correspondence analysis, and to ordinate the types of eruption used cluster analysis by using CANOCO and PC-ord softwars. Cluster analysis results shown 50% similarity between 7 groups of plants, and the results of cononcial correspondence analysis show that plants react differently to environmental factors. So the plants groups which from plant communities are effected by similar environmental factors. Hygroscopic and moisture escape plants seperated totally. The hygroscopics contain Rumex acctatus, the moisture escape contain Artemisia siberi and Hordeum morinum, the communities on hillsides and height cotain Salsola turcomaniea, Phalaris minor, the halophyts communities contain Salicornia europa and salsola aurontiaceae. The non passion communities contain Plantago cornopus and Juncus inflexus. The results of this research show that the environmental factors effect on the establishment and mosaic distributon of plant communities, and the most important factors effective on plant communitiesseperation are soil acidity and soil salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canonical correspondence analysis
  • environmental factors
  • Halophyte plants
  • Ordination
  • vegetation
Ahmadi., H, (1990), Iran in connection with the morphological characteristics of the natural environment and vegetation, Iranian Journal of Natural Resources, No 44 pp 32-34.

Day, A.D. and Ludeke, K.L. (1993). Plant nutrients in desert environments Springer-Verlag, New York, pp. 117.

Heshmati., GH.A. (1991), Plain Zhyvbtanyky study Aqqala, MS Thesis, School of Natural Resources, Tehran University.

Holechek, J.L., Pieper, R.D. and Herbel, C.H., (1989). Range management, principles and practices. Prentice-Hall, New Jersey., pp. 501.

Heyting A., (1968). Discussion and development of point-centered quarter method of sampling grassland vegetation. J. Range Manage. 21:370-380.

Huvyzh, H., 1996. Investigation of vegetation and ecological characteristics Resorts salt in domain Hor shadgan, research paper producers, 31-27:(1) 34

Jafarai.M, (1989) Surveying the relationship between salinity and vegetation and salinity effects on plant mineral compounds, master thesis, Department of Natural Resources, University of Tarbiat Modarres

Khani, KH.A., (1977), Distribution relationship between vegetation, soil moisture and salinity Eshtehard, Master Thesis, Department of Natural Resources, Tehran University.

Kent., M., & Work., P. (2001). Description and analysis of vegetation, Translator: Mesdaghi, Mashhad University Jihad publications. pp 287.

Karimi, Nvqy Pour Alireza and Mohammad Jafari, 1996. Investigation into the soil vegetation in Yazd province. Iranian Journal of Natural Resources, Volume 50: pp. S 89-96

Leonard S.G.; R.L. Miles and J.W. Burkhartdt, (1984). Comparison of soil properties associated with basin wildrye and black greaswood in the Great Basin region.

Mc Cune B. and M.J. Mefford, (1997). PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data Version 3.0. MjM Software Design. Gleneden Beach, OR

Muller, R. A. and Oberlander, T. M., (1978). Physical geography today, a portrait of a planet. Random House, New York., pp. 590.

Meymandi race, M., (1969). Live coverage of soil ecology Tehran University Press, No. 1224 pp 242.

Mobin,sadegh,and ,Trigub 1969. Growth Guid  Iran. Tehran University Press

Neal, B.R., D.A. Pulkinen, and B.D. Owen., (1973). A comparison of fecal and stomache content analysis in the meadow vole (Microtus pennsylvanicus). Can. J. Zool. 51:715-721

Noy-Meir, I., (1973). Multivariate analysis of the semi arid vegetation of southern Australia.ІІ. Vegetation catenae and environmental gradients. Australian J. of Botany,22:40-115.

Rashed Mohasel., M.H., & Kochaki., A. (1985), Dryland farming principles and practices (Translation), Mashhad University Jihad, pp 2.

Salehirad., M.R., (1979),  Gorgan regional geology. Geological Survey of Iran, Tehran, pp 180.

Show, p. And knitwear, (1969). Irano guidance. Tehran University Press.

Squires, V.R.(1998). Desertified watersheds:impact of grazing and some Ecological basis of livestock grazing in mediterranian ecosystems European Communities , Luxembourg.

Tadmor, N.H; I.,Noy-Meir and G., Orshan, (1970).Multivariate analysis of desert vegetation. І.

Truog, E. (Ed.). Mineral nutrition of plants. University of Wisc. Press, Madison. pp. 411-450.

Wadleigh, C.H. and L.A. Richards, (1951). Soil moisture and the mineral nutrition of plants.

Walker B.H., (1979). Management of semi-arid ecosystems (Managementprinciples for semi-arid ecosystems), Elsevier Scientific Publishing Co.

Zare Chahoki., M.A.,& Jafari., M., & AzarNinvand., H., & Baghestani Meibodi., N., (2002), Examine the relationship between vegetation and soil physical and chemical properties Poshtkouh Yazd province using multivariate analysis, Journal of Natural Resources Iran, Karaj.