تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفاده‌ای پارک ملی بمو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

علی­رغم اهمیت بسیار زیاد اکوسیستم­ها، خدمات آن در تجزیه‌وتحلیل‌ها و تصمیمات مربوط به قراردادهای اقتصادی، کمتر از حد برآورد می­شود. چالش اصلی در مباحث مدیریت کلان منابع زیست‌محیطی، تضمین لحاظ نمودن ارزش واقعی خدمات و کارکردهای اکوسیستم در تمامی سطوح تصمیم­گیری در این حوزه است. در این مطالعه، به‌منظور تعیین ارزش کارکردهای غیر استفاده‌ای اکوسیستم مرتعی پارک ملی بمو و درنهایت ارزش­های وجودی، میراثی و انتخاب آن، از روش ارزش‌گذاری مشروط و استخراج داده­ها با استفاده از گزینش دوگانۀ دو حدی صورت گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای پیشنهاد، اخلاق­گرایی-پیامدگرایی، جدید بودن اطلاعات بروشور، شدید بودن خسارت وارده به پارک، تمایل برای مشارکت، هدف حفظ حیات‌وحش و تنوع زیستی، هدف حفظ چشم­انداز و گردشگری، تحصیلات، درآمد ماهیانۀ خانوار، حداقل درآمد مورد انتظار خانوار، بعد خانوار و عضویت در سازمان­های مردم­نهاد از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت پاسخگویان جهت حفاظت از پارک ملی بمو است. همچنین متوسط تمایل به پرداخت برآورد شدۀ پاسخگویان 60329 ریال و ارزش کارکردهای غیر استفاده‌ای این پارک، 571/704 میلیارد ریال در سال 1391 است که به‌طور تقریبی معادل 26/0 درصد از تولید ناخالص داخلی استان فارس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the economics value of non-use functions of Bamou National Park

نویسندگان [English]

  • hamid amiri nejad 1
  • kamal attaei slot 2

چکیده [English]

In spite of the immense importance of ecosystems, its services are underestimated in the analysis and decisions of economic contracts. The main challenge in environmental resource topics macro management is considering a guarantee of real value to services and ecosystem functions at all levels of decision-making in this area. In this study, Double-Bounded Dichotomous Choices Contingent Valuation is used for determining non-use grassland functions and finally existence, heritage and option values of Bamou National Park. Results show that bid, moralization-consequentiality, new information brochure, being a severe damages to the park, willingness to participate, the aim of preserving the wildlife and biodiversity, aim to maintain perspective and tourism, education, household monthly income, at least the expected household income, household size, membership in the NGO organizations are the most effective factors on responders willingness to pay for conservation of Bamou National Park. Also, the average willingness to pay estimated of responders are 60329 Rial and non-use function’s value of this park are 704.571 Billion Rial in 2011 which is approximately equivalent to 0.26 percent of GDP in Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics value
  • non-use functions
  • Willingness to Pay
  • Double-Bounded Dichotomous Choices
  • Bamou National Park
Amirnejad, H., 2005. The Total Economic Value Determination of North Forests Ecosystem of Iran with the Emphasis on Valuation of Environmental-Ecological and Preservation Value, PhD Thesis, Tarbiat Modarres University, 273 p. (in Persian).
Amirnejad, H., Ataie Solout, K., 2012. Economic valuation of Environmental resources. Avaye Masih Press, Sari, 432p. (In Persian).
Amirnejhad, H., Rafie, H., 2009. The economics valuation of environment amenity (Case study: Tourism regional of Abbas Abad Jungle of Behshahr). Journal of Agricultural Sciences and Environmental Resources, 16 (3): 260-269. (In Persian).
Amirnejad, H., Khalilian, S., Assareh, M. H., 2005. The preservation and use values determination of Sisangan Forest Park, Nowshahr by using individual's willingness-to-pay. Journal of Pajouhesh & Sazandegi, (72): 15-24. (In Persian).
Amirnejad, H., Khalilian, S., Assareh, M., 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics. 58: 665-675.
Amirnezhad H., Azhdari, S., 2011. Comparing the application of logit, probit and tobit method in economic valuation of environmental resources: the case study of Behesht-e-Gomshode in Fars province, Iran. Agricultural Economics: Iranian Journal of Agricultural Economics, Vol 5 (3): 95-119. (In Persian).
Bateman, I. J., Carson, R. T., Day, B., Hanemann, W. M., Hanley, N., Hett, T., Jones-Lee, M., Loomes, G., Mourato, S., Ozdemiroglu, E., Pearce, D. W., Sugden, R., Swanson, T., 2002. Economic valuation with stated preference techniques: a manual. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Bateman, I. J., Langford, I. H., 1997. Non-users' Willingness to Pay for National Park: An Application and Critique of the Contingent Valuation Method. Regional Studies, 31: 571-582.
Bocksteal, Nancy E., McConnell, K. E., 2007.Environmental and Natural Resource Valuation with Revealed Preferences (A Theoretical Guide to Empirical Models). Springer, Hardcover, 374 p.
Chilton, S. M., Hutchinson, W. G., 2003. A qualitative examination of how respondents in a contingent valuation study rationalize their WTP responses to an increase in the quantity of the environmental good. Journal of Economic Psychology, 24: 65-75.
Cochran, W. G., 1977. Sampling techniques.3nd edition, Whaley and Sons, USA, 428 pp.
Dashti, GH., Sohrabi, F., 2007. Recreational value of Nabovat Park of Karaj based on contingent valuation. Journal of Iranian Natural Resources, 61 (4): 921-932. (In Persian).
Environmental Conservation Organization of Fars province, 2011. National parks department. (In Persian).
Fatahi, A., Fathzadeh, A., 2012. Preserving valuation of watershed areas using contingent valuation method (case study: Gomishan wetland). Journal of Watershed Management Science And Engineering, 5 (14): 47-52. (In Persian).
Fathi, A., Yazdani, S., Hosseini, S., Sadr, K., 2012. Recreational valuation of groundwater in Yazd-Ardakan plain. Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42 (2): 153-162. (In Persian).
Haab, T. C., McConnell, K. E., 2002. Valuing environmental and natural resources: the econometrics of non-market valuation. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Hanemann, M., 1984. Welfare Evaluation in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses. American Journal of Agricultural Economics, 66:332-341.
Jenkins, M., 2012. Conserving biodiversity and delivering ecosystem services at important bird areas in Nepal. Bird conservation Nepal, department of national parks and wildlife conservation.
Khalilian, S., Khodaverdizadeh, M., Kavoosi Kalashmi, M., 2012. Determining Preservation Value of the Ghorigol Wetland and Applying Analytic Hierarchical Process (AHP) for Distinguishing Use and Non-Use Values. Journal of Environmental Studies, 37 (60): 23-34. (In Persian).
Khodaverdizadeh, M., Hayati, B., Kavoosi Kalashmi, M., 2008. Estimating the Outdoor Recreation Value of Kandovan Tourism Village of East Azarbayjan with the Use of Contingent Valuation Method. Journal of Environmental Sciences, 5 (4): 43-52. (In Persian).
Mahmoodi, N, Shirzadi Laskookalayeh, S., Sabouhi, M., 2010. Recreational Value Estimation of Anzali Wetland Using Contingent Valuation Method. Journal of Environmental Studies, 36 (54): 51-58. (In Persian).
Manafi Mollayousefi, M., Hayati, B., 2010. Estimating the Outdoor Recreation Value of Maharloo Lake of Shiraz with the Use of Contingent Valuation Method. Journal of Iranian Natural Resources, 63 (3): 291-302. (In Persian).
Meybodi, A., Ghazi, M., 2008. An estimation of the recreational value of the Saee Park in Tehran using the contingent valuation method (CV). Journal Iranian Economic Research, 36: 187-202. (In Persian).
Molaei, M., Yazdani, S., Sharzei, GH., Gas, A., 2009. Estimating preservation Value of Arasbaran Forests Ecosystem Using Contingent Valuation Method. Journal of Agricultural Economics, 3 (2) 37-64. (In Persian).
Nikouei, A., Zibaei, M., 2012. Recreation and environmental value of Zayanderud river flow in Esfahan City: A double bounded discrete choice approach. Journal of Agricultural economics, 6 (2): 121-152. (In Persian).
Piri, M., Mosannan Mozafari, M., Javdan, E., 2009. Estimating the individual's willingness to pay for forest existence value (Case study: Arasbaran forest). Journal of Iranian Natural Resources, 62 (4): 343-357. (In Persian).
Taherian, M. A., 2010. Determining the recreational and tourism value of Alangdarreh Jungle park of Golestan province. MSC thesis. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, 192 p. (In Persian).
Yaganeh, H., 2013. Economic evaluation and valuation of rehabilitated projects in rangeland ecosystems of Iran (Case study: Taham watershed basin). PhD thesis. Natural Resources faculty, University of Tehran, Iran. (In Persian).
ش