نویسنده = حمیدرضا عظیم زاده
بررسی مقدار وتوزیع مکانی آلاینده استرانسیم در غبار ریزشی بر سطح شهر یزد

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-24

10.22059/jne.2018.24181.

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده


بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1027-1039

10.22059/jne.2017.118581.866

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده


بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین کروم در خاک اطراف کارخانۀ سیمان بهبهان

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 137-146

10.22059/jne.2013.35846

عاطفه اکبری؛ حمیدرضا عظیم زاده