نویسنده = محمدرضا مروی مهاجر
تعداد مقالات: 2
1. کمی سازی ساختار مکانی جنگل های میان بند شمال ایران (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود )

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 111-125

وحید علی جانی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


2. تعیین مقدار بهینه و دامنه بوم شناختی درخت راش (Fagus orientalis) با استفاده از تابع گوسی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 399-415

سیدجلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ رامین رحمانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ بارت مویس؛ جعفر فتحی